Ustawa przenosi do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) realizowane dotychczas przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) zadania w zakresie kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

W obecnym stanie prawnym rola Szefa KAS polega jedynie na koordynowaniu kontroli przeprowadzanych przez organy IJHARS i ogólnym nadzorze nad tymi kontrolami. W ustawie zakłada się przekazanie pełnej odpowiedzialności za ww. kontrole Szefowi KAS.

W tym celu w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych uchyla się przepis powierzający taką kontrolę IJHARS oraz związane z nim inne przepisy tej ustawy, w tym przepis karny sankcjonujący nieudostępnienie IJHARS dokumentów lub nieudzielenie informacji objętych zakresem kontroli. Jednocześnie dokonuje się zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w celu powierzenia sprawowania takiej kontroli organom KAS (dyrektorom izb administracji skarbowej).

Reklama

Kontrole prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej są prowadzone na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

W dodawanych do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przepisach zostały uregulowane podstawowe zasady przeprowadzania kontroli, w tym sporządzania protokołu z kontroli.

Określono również obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z prowadzeniem kontroli (przekazanie do organów KAS informacji i dokumentów o kontrolowanych transakcjach).

Pracownicy IJHARS i ministerstwa rolnictwa, wykonujący obecnie kontrole, staną się pracownikami KAS lub ministerstwa finansów. Zostaną też przeniesione planowane wydatki na ich wynagrodzenia.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r. z wyjątkiem wskazanych przepisów, które wejdą w życie z dniem 15 lutego 2023 r. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ je/