Umowa darowizny została zawarta 23 stycznia 2023 r. w Warszawie, a jej przedmiotem były towary znajdujące się w Polsce. Jest to pierwsza darowizna, jaką pan Jan otrzymał od brata. Zarówno obdarowany, jak i darczyńca są obywatelami polskimi. Umowa została sporządzona na piśmie (zwykła forma pisemna). Otrzymanie darowizny nie było obłożone żadnymi warunkami, w szczególności dotyczącymi wykonania polecenia darczyńcy. Umowa darowizny nie przewidywała przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Otrzymane w drodze darowizny bluzki pan Jan zamierza wprowadzić jako towary handlowe do otwieranej firmy. Przedsiębiorca rozlicza PIT według zasad ogólnych (skala podatkowa), zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w PKPiR prowadzonej metodą kasową, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jakich rozliczeń podatkowych powinien dokonać pan Jan? ©℗
PIT
Kosztami uzyskania przychodów (dalej: KUP) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Ustawodawca uzależnia możliwość zaliczenia wydatku w ciężar KUP od spełnienia m.in. warunku, że wydatek ten musi zostać poniesiony przez podatnika. W przypadku nabycia towarów handlowych przez podatnika w drodze darowizny (nieodpłatnie), ich wartość nie będzie mogła być zaliczona do KUP obdarowanego przedsiębiorcy, gdyż faktycznie nie poniósł on kosztu. Brak odpłatności decyduje o niemożliwości zaliczenia w ciężar KUP wartości towarów handlowych otrzymanych przez podatnika w drodze darowizny.
Należy jednak wskazać, że otrzymanie przez przedsiębiorcę towarów handlowych w drodze darowizny skutkuje tym, że nabędzie on prawo do rozporządzania nimi. Będzie to zdarzenie gospodarcze, które należy zarejestrować w dokumentacji podatkowo-księgowej prowadzonej dla celów działalności gospodarczej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że towary te mają być wprowadzone do otwartej 23 stycznia 2023 r. przez pana Jana firmy.