Uczelnia podlega przepisom o podatku od przychodów z budynków, jeżeli wynajmuje powierzchnie użytkowe swoim studentom i najemcom zewnętrznym. W takiej sytuacji nie stosuje się zwolnienia na cele statutowe – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła uniwersytetu, który jest uczelnią publiczną w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym. Oprócz celów statutowych (kształcenie studentów i kadr naukowych) uczelnia zajmuje się także działalnością gospodarczą – odpłatnie wynajmuje swoim studentom oraz zewnętrznym najemcom powierzchnie użytkowe w budynkach należących do jej majątku. Zyski z najmu przeznacza na cele statutowe.
Uniwersytet uważał, że nie dotyczą go przepisy o podatku od przychodów z budynków. Chodziło o art. 24b ust. 1 ustawy o CIT, który przewiduje szczególny (tzw. minimalny) podatek od przychodów z budynków (środków trwałych) stanowiących własność albo współwłasność podatnika, jeżeli budynki te lub ich części zostały oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze. Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę wolną 10 mln zł (art. 24b ust. 9 ustawy o CIT).

Zwolnienie na cele statutowe

Uniwersytet uznał jednak, że w tej sytuacji ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Stwierdził, że zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT nie obejmuje wszystkich dochodów podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, lecz tylko te, które są przeznaczone na działalność statutową. Wolny od CIT jest więc wyłącznie dochód ustalony zgodnie z art. 7 ustawy o CIT i przeznaczony na działalność statutową, a nie przychód ustalony zgodnie z art. 24b ustawy o CIT – wyjaśnił.
Uznał więc, że skoro uniwersytet odpłatnie wynajmuje powierzchnie użytkowe będące częściami składowymi budynków, to zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o CIT zobowiązany będzie do naliczenia i zapłaty podatku, o którym mowa w tym przepisie, jeżeli tylko łączna wartość początkowa uniwersyteckich budynków przekracza 10 mln zł.

Dochód to nie przychód

WSA we Wrocławiu przyznał rację fiskusowi (sygn. akt I SA/Wr 738/19). Zwrócił uwagę na to, że art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT posługuje się pojęciem dochodów, natomiast art. 24b ustawy o CIT odnosi się do przychodów. Skoro ustawodawca uznał, że zwolnieniu z podatku podlegają dochody, to nie można twierdzić, iż zwalnia także przychody – wyjaśnił sąd.
Co istotne – podkreślił – w art. 24b ustawy o CIT nie mamy do czynienia z klasycznym przychodem, lecz z wartością początkową budynków, czyli z zupełnie inną wartością, umownie nazywaną przychodem. Nie można utożsamiać wartości początkowej budynku z dochodem otrzymywanym z tytułu jego najmu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Zwrócił też uwagę, że w art. 24b ustawy o CIT nie przewidziano zwolnienia dla podmiotów wydatkujących dochody na cele statutowe. Mowa jest tylko o zwolnieniu w przypadku realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (art. 24b ust. 2 ustawy o CIT).
NSA zgodził się z sądem pierwszej instancji i oddalił skargę kasacyjną uniwersytetu.
– Zwolnienie niemające charakteru podmiotowego obejmuje tylko dochody przeznaczone na działalność statutową. Wolny jest dochód ustalony zgodnie z art. 7 ustawy o CIT, przeznaczony na cele działalności statutowej, a nie specyficznie określony przychód – uzasadnił wyrok sędzia Jan Rudowski.©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 19 stycznia 2023 r., sygn. akt II FSK 1393/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia