RIO zarzuciła naszej gminie wadliwe sporządzenie Rb-N. Chodzi o rzekomo nieprawidłowe ujęcie należności wymagalnych spornych na ok. 200 tys. zł. Należności te są kwestionowane przez dzierżawców i najemców. Czy jest to błąd, skoro chcieliśmy wykazać realny poziom zadłużenia – z tytułu należności?
Analizę zapytania warto zapoczątkować odniesieniem się do charakteru prawnego należności samorządowych, które wynikają z typowych stosunków cywilnoprawnych, a mianowicie z umów najmu i dzierżawy. Umowy te mają normatywne podstawy w kodeksie cywilnym. I tak w art. 659 ww. kodeksu postanowiono, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Z kolei zgodnie z art. 693 k.c. przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.