Interpretacja indywidualna dotyczy praw i obowiązków ściśle związanych z osobą skarżącego. Jeśli zatem on umrze, to sąd musi umorzyć postępowanie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sąd wyjaśnił, że sposób procedowania po śmierci podatnika zależy od tego, czy sprawa dotyczyła wyłącznie praw i obowiązków ściśle związanych z jego osobą. Jeśli tak faktycznie było, to sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.
Zdaniem NSA z samej już tylko nazwy oraz charakteru prawnego interpretacji indywidualnej można wnioskować, że jest to prawo ściśle związane z osobą zmarłego. Zapewnia mu bowiem – i tylko jemu – ochronę prawną na wypadek, gdyby się okazało, że organ udzielający interpretację się pomylił.
Wprawdzie z orzecznictwa wynika, że ochrona przysługuje także następcom prawnym, ale – jak podkreślił NSA – chodzi o następców prawnych przekształcanych spółek, a nie spadkobierców. W przeciwieństwie do następców prawnych, spadkobiercy nie wstępują w prawa i obowiązki spadkodawcy, lecz jedynie je przejmują. To oznacza, że spadkobierca, wobec którego orzeczono o odpowiedzialności za zaległości podatkowe spadkodawcy, odpowiada za cudzy, a nie swój podatek – przypomniał NSA.
Z tego powodu – zdaniem sądu – spadkobierca nie może wstąpić w prawa i obowiązki zmarłego w zakresie wydanej mu interpretacji indywidualnej. W przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do sytuacji, w której spadkobierca mógłby mieć dwie interpretacje wydane na gruncie tego samego stanu faktycznego: jedną udzieloną mu na jego własny wniosek i drugą – uzyskaną w drodze spadkobrania. Taka sytuacja jest niedopuszczalna w świetle art. 14b par. 4 i 5 ordynacji podatkowej – stwierdził NSA.
Na dodatek – jak podkreślił sąd – spadkobiercy przejmują tylko majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy przewidziane w przepisach prawa podatkowego (art. 97 par. 1 ordynacji). Tymczasem interpretacja podatkowa nie jest prawem majątkowym.
Majątkowe prawa i obowiązki, które wynikają z przepisów prawa podatkowego, to np. prawo do zapłaty podatku w odroczonym terminie płatności albo w ratach, uprawnienie do zwrotu nadpłaty, prawo zwrotu podatku lub różnicy podatku naliczonego, prawo rozliczenia straty, prawo do ulgi podatkowej – wyliczył NSA. Zdaniem sądu nie można do takich praw zaliczyć interpretacji indywidualnych.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 20 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 769/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia