Utworzenie centrów obsługi podatnika, przyznanie asystentów mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym działalność, wyodrębnienie biura Krajowej Informacji Podatkowej – to zmiany, które przewiduje ustawa o administracji podatkowej.
Przyjęty wczoraj przez rząd projekt ma zapoczątkować nowe otwarcie w administracji podatkowej. Pracownicy urzędów, izb skarbowych, a przede wszystkim Krajowej Informacji Podatkowej mają udzielać podatnikom oraz płatnikom pomocy w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. W tym celu zostaną utworzone centra obsługi, a także powołani asystenci w urzędach dla mikroprzedsiębiorców.
Podatnik z asystą
Pracownicy administracji w centrach będą przyjmować od wszystkich podatników – niezależnie od siedziby ich właściwego urzędu – podania oraz deklaracje i wydawać zaświadczenia. Będą też udzielać wyjaśnień podatkowych. Swoje deklaracje w dowolnym urzędzie skarbowym będą mogli też złożyć podatnicy akcyzy. Dziś muszą je dostarczyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.
Z kolei osoby rozpoczynające prowadzenie działalności będą mogły przez 18 miesięcy dodatkowo skorzystać z pomocy asystentów w urzędach.
Projekt przewiduje również utworzenie biura Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor uzyska status organu podatkowego i będzie wydawał interpretacje podatkowe. Obecnie wydaje je pięciu dyrektorów izb skarbowych.
Podatnicy dostaną także dostęp do tworzonej właśnie Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, w której znajdą się interpretacje indywidualne i ogólne, a także najważniejsze podatkowe orzeczenia sądów.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących obsługi i wsparcia w centrach obsługi, które mają zacząć obowiązywać od 1 września 2015 r.
Prostsze sprawozdania
Rząd przyjął również projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Przewiduje on, że małe firmy będą mogły sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe. Dziś takie uprawnienia mają już mikrofirmy – w tym roku po raz pierwszy mogą sporządzić skrócony raport (za 2014 rok).
Dzięki zmianom również małe podmioty będą mogły sporządzać jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną ilością ujawnień. Będą więc mogły zrezygnować ze sporządzania: sprawozdania z działalności, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Jednak zgodę na to – tak jak i w firmach mikro – będzie musiał wyrazić najpierw organ zatwierdzający, czyli np. zgromadzenie wspólników w sp. z o.o., walne zgromadzenie w spółce akcyjnej czy wspólnicy w spółkach osobowych.
Nowelizacja zakłada też, że od 1 stycznia 2016 r. małe organizacje pozarządowe będą mogły prowadzić ewidencję przychodów i kosztów, a nie jak dotychczas rachunkową.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o administracji podatkowej i nowelizacji ustawy o rachunkowości – przyjęty przez rząd