Orzeczenie
Gmina nie może odjąć całego podatku płaconego w cenie usług prawniczych, bo nie wszystkie one są związane z działalnością opodatkowaną – orzekł NSA.
Chodziło o gminę, która zatrudniła doradców podatkowych, by wskazali, od jakich wydatków może ona odliczać podatek naliczony. W tym celu doradcy mieli przeanalizować całokształt działalności gminy i spośród wszystkich wydatków wybrać te, które faktycznie są związane z działalnością opodatkowaną.
Spór z fiskusem dotyczył VAT od faktur wystawionych przez doradców. Gmina sądziła, że może go odliczyć w całości. Natomiast dyrektor izby skarbowej uważał, że powinna ona za każdym razem przeanalizować fakturę od spółki doradczej pod kątem związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT. Może bowiem odjąć podatek tylko z takich faktur, które dokumentują doradztwo w zakresie odliczenia VAT związanego z czynnościami opodatkowanymi.
Przykładowo, usługi doradcze w zakresie analizy odliczania VAT od wydatków na budowę, eksploatację i remonty gminnej sieci wodociągowej należy uznać za związane ze sprzedażą opodatkowaną, o ile jest to faktycznie sprzedaż opodatkowana – wyjaśnił dyrektor. Co innego jednak, gdy okaże się, że chodzi o zakupy dotyczące czynności zwolnionych z podatku. Wówczas gmina nie odliczy również podatku z faktury od spółki doradczej – uznał organ.
WSA w Krakowie przyznał rację gminie. Stwierdził, że nie może być mowy o bezpośrednim ani pośrednim związku usługi doradczej z czynnościami zwolnionymi. Nie sposób bowiem przyjąć, że zakup tej usługi przyczynił się do zwiększenia lub zmniejszenia obrotów zwolnionych z VAT. Usługa doradcza nie jest też przedmiotem dalszej odsprzedaży.
Podobny argument podnosił pełnomocnik gminy na rozprawie przed NSA. Tłumaczył, że gmina po to zamówiła usługi doradcze, aby poprawnie odliczać podatek i uzyskać oszczędności. Usługa doradcza jest zatem nieprzydatna do czynności zwolnionych z opodatkowania – argumentował.
NSA przyznał jednak rację organom. Stwierdził, że niezależnie od celu usług doradczych, były to świadczenia o charakterze ogólnym – niezwiązanym bezpośrednio z działalnością opodatkowaną VAT. W związku z tym gminie będzie przysługiwało tylko częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury przedstawionej przez firmę doradztwa podatkowego – wskazał NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 26 marca 2015 r., sygn. akt I FSA 543/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia