Podczas uzasadniania wyroku sędzia Beata Cieloch odwołała się do precedensowego wyroku NSA z 14 stycznia 2021 r. (sygn. akt II FSK 12/21). Już wtedy sąd kasacyjny orzekł, że exit tax nie może być pobierany, jeżeli doszło do darowizny majątku osobistego.