Firma zamierza wynająć samochód czeskiej firmie na pół roku. Czy świadczenie takiej usługi podlega opodatkowaniu VAT w Polsce według stawki 23 proc.?

Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). A contrario – nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym, czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przede wszystkim art. 28a–28o ustawy o VAT. W przedstawionej sytuacji firma będzie świadczyć dla zagranicznego podatnika usługę wynajmu samochodu. Przy czym nie będzie to usługa wynajmu krótkoterminowego, gdyż przez krótkoterminowy wynajem środków transportu w przypadku samochodów rozumie się ciągłe posiadanie samochodu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni (art. 28j ust. 2 ustawy o VAT). W konsekwencji miejsce świadczenia ww. usługi wynajmu nie będzie ustalane w szczególny sposób – wynikający z art. 28j ust. 1 ustawy o VAT – lecz na zasadach ogólnych określonych w art. 28b ustawy o VAT. Prowadzi to do wniosku, że miejsce świadczenia usługi wynajmu będzie się znajdować poza terytorium kraju – na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Świadczenie tej usługi nie będzie więc podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce. W konsekwencji świadczenie tej usługi powinno zostać przez spółkę:
1) udokumentowane fakturą bez danych dotyczących stawki podatku (ewentualnie ze stawką NP) i kwoty podatku VAT (art. 106a pkt 2 lit. a w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT), a w zamian z wyrazami „odwrotne obciążenie” (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) oraz numerami VAT UE stron (art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT);
2) wykazane w polu K_11 części ewidencyjnej i uwzględniana w polu P_11 części deklaracyjnej pliku JPK_VAT, a ponadto – zważywszy, że jest to świadczenie usługi, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT – również wykazane w polu K_11 części ewidencyjnej, uwzględnione w polu P_11 części deklaracyjnej pliku JPK_VAT oraz wykazane w części E. informacji podsumowującej VAT-UE. ©℗
Podstawa prawna
art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 28b, art. 28j, art. 100 ust. 1 pkt 4, art. 106a pkt 2 lit. a, art. 106e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)
Osoba fizyczna wykonuje zawód pedagoga i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi gabinet terapii pedagogicznej. Czy po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego świadczone przez tę osobę usługi będą korzystały ze zwolnienia z VAT?
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia się z VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:
1) lekarza i lekarza dentysty;
2) pielęgniarki i położnej;
3) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2280);
4) psychologa.
Mając to na uwadze, należy wskazać, że zawód pedagoga nie należy do zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (zob. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 października 2012 r., nr IBPP3/443-632/12/AŚ), jak również do żadnego z pozostałych zawodów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Do świadczenia usług pedagogów nie ma również zastosowania żadne z pozostałych zwolnień przedmiotowych z VAT. W konsekwencji po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego świadczone przez wskazaną osobę usługi nie będą korzystały ze zwolnienia z VAT, lecz będą opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23 proc., ponieważ dla świadczenia usług pedagogicznych nie zostało również przewidziane stosowanie obniżonej stawki VAT. ©℗
Podstawa prawna
art. 43 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)
Spółka córka A nie opłaciła jak dotąd faktury wystawionej przez spółkę matkę B. Czy jeżeli spółka B nie skorzysta z ulgi na złe długi, to spółka A będzie zobowiązana do korekty odliczonego z tej faktury VAT po upływie 90 dni od upływu terminu jej płatności?
Dłużnicy, którzy odliczyli VAT z nieuregulowanych faktur, mogą być obowiązani do korekty odliczonej kwoty podatku. Obowiązek ten co do zasady ciąży na dłużnikach, jeżeli upłynie 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89b ust. 1 ustawy o VAT. Z przepisów nie wynika przy tym, aby obowiązek ten był w jakikolwiek sposób powiązany z korzystaniem przez wierzycieli z ulgi na złe długi przewidzianej w art. 89a ustawy o VAT. W konsekwencji obowiązek ten istnieje również, jeżeli wierzyciel z takiej ulgi nie skorzystał.
Bez znaczenia jest również istnienie powiązań między wierzycielem i dłużnikiem. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji spółka A w okresie rozliczeniowym, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, stanie się zobowiązana do korekty odliczonej kwoty VAT. Będzie tak niezależnie od tego, czy spółka B skorzysta z ulgi na złe długi. ©℗
Podstawa prawna
art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie oraz jest wspólnikiem spółki jawnej. Przychody z obu rodzajów działalności osoba ta opodatkowuje w formie podatku liniowego. Osoba ta wraz z inną osobą fizyczną planuje założenie drugiej spółki jawnej. Czy przychody osiągane z tej nowej spółki będą mogły być opodatkowane w formie ryczałtu?
Jedną z form opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie). Przyjmuje się przy tym, że możliwe jest łączenie form opodatkowania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej lub jawnej, której wspólnicy uprawnieni są do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu. W grę zatem wchodzi opodatkowanie przychodów z działalności prowadzonej w formie takiej spółki w formie ryczałtu (przez wszystkich wspólników spółki), a przychodów z działalności indywidualnej na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub w formie podatku liniowego (zob. interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lipca 2021 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.327.2021.2.AG). W grę wchodzi również sytuacja odwrotna, tj. opodatkowanie przychodów z działalności prowadzonej w formie spółki na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub w formie podatku liniowego, zaś przychodów z działalności indywidualnej w formie ryczałtu (zob. interpretację indywidualną dyrektora KIS z 16 marca 2021 r., nr 0114-KDIP3-2.40 11.21.2021.2.MG).
Co istotne, możliwa jest również sytuacja, w której przychody uzyskiwane działalności prowadzonej w formie jednej ze spółek opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub w formie podatku liniowego, zaś drugiej – w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zob. interpretację indywidualną dyrektora KIS z 20 października 2021 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.591.2021.3.MG). A zatem w przedstawionej sytuacji podatnik może wybrać opodatkowanie przychodów osiąganych z nowej spółki jawnej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – o ile opodatkowanie w tej formie wybierze również drugi ze wspólników tej spółki (art. 9 ust. 2 ustawy o ryczałcie), przy jednoczesnym dalszym korzystaniu z opodatkowania dochodów z indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz dotychczas prowadzonej spółki jawnej w formie podatku liniowego. ©℗
Podstawa prawna
art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)