Podatek leśny nie zawsze jest obowiązkowy. Ustawa wyszczególnia szereg podmiotów oraz sytuacji, kiedy zapłata podatku leśnego nie będzie wymagana.

Podatek leśny 2023 – kto musi płacić?

Na początku warto wskazać, kto musi bezsprzecznie płacić podatek leśny. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki bez osobowości prawnej, które są:

- właścicielami lasów

- posiadaczami samoistnymi lasów

- użytkownikami wieczystymi lasów

- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy).

Podatek leśny 2023 – kiedy nie płacimy podatku leśnego?

W ustawie o podatku leśnym wyszczególnione są sytuacje, kiedy właściciele nie muszą uiszczać opłaty za las.

Po pierwsze zwolnienie z podatku leśnego może mieć miejsce w przypadku lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat. Bez opłaty są także lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków. Jako trzeci przypadek ustawa wskazuje użytki ekologiczne.

Dosyć szeroki jest też szereg podmiotów, które będąc właścicielami lasów, nie muszą opłacać podatku leśnego. Są to:

- uczelnie

- federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,

- instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

- prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatku leśnym,

- instytuty badawcze,

- przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych,

- a także Krajowy Zasób Nieruchomości.

Warto zauważyć, że gminy w uchwale może wprowadzić również inne zwolnienia przedmiotowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Podatek leśny — w jaki sposób ustala się wysokość

Wysokość podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Co ważne Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w ust. 4, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 323,18 zł za 1 m3.

Stawki podatku leśnego na 2023 rok

71,10 zł — podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy)

35,55 zł — podatek leśny od 1 ha dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych — 50 proc. stawki określonej wyżej.

Źródło: Portal Podatkowy, własne