Wszystkie istotne dla płatników zmiany wynikają z trzech nowelizacji, tj:

Obowiązki pracodawców jako płatników PIT

Od 1 stycznia 2023 r. uchylony zostanie art. 31 ustawy o PIT, czyli główny przepis tej ustawy, który od ponad 30 lat (od 1991 r.) wskazywał obowiązki pracodawców jako płatników PIT. Treść tego przepisu zostanie przeniesiona w niemal niezmienionym kształcie do art. 32 ust. 1. Natomiast cały art. 32 zys- ka nowe brzmienie. Artykuł 32 ust. 1 będzie – tak jak uchylany art. 31 – zobowiązywał zakłady pracy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na PIT od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze: stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy. Zmiana ta automatycznie pociągnie modyfikacje w innych przepisach, gdzie wyrazy „art. 31” zostaną zastąpione wyrazami „art. 32” (np. w art. 26eb ust. 2 w art. 38 w ust. 2a, w art. 39 w ust. 1 i w ust. 2, w art. 41b).

PIT-2 dla kilku płatników