Największe wielonarodowe grupy kapitałowe i firmy będą musiały sporządzać i publikować nowe sprawozdania, w których pokażą, ile podatku dochodowego zapłaciły w poszczególnych krajach – wynika z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości.
Trzeba je będzie sporządzić niezależnie od sprawozdania finansowego czy sprawozdania z działalności. Po raz pierwszy trzeba to będzie zrobić za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.
To skutek dyrektywy 2021/2101 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE dotyczącą ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały.

Co w raporcie do podatku dochodowego

W nowym sprawozdaniu trzeba będzie ujawnić kwotę podatków należnego i zapłaconego, a także: kwotę zysku lub straty przed opodatkowaniem, kwotę niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego, liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny etat i informacje o działalności firmy.
Wymagane informacje trzeba będzie podawać w nowym sprawozdaniu odrębnie dla wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla rajów podatkowych. W przypadku pozostałych jurysdykcji informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej.

Duże podmioty

Nowy obowiązek będą miały krajowe jednostki dominujące grup kapitałowych i samodzielne jednostki, jeżeli ich przychody przekroczą w kolejnych dwóch latach 3,5 mld zł (w przypadku grup kapitałowych będą brane pod uwagę przychody skonsolidowane).
Chodzi o spółki:
  • kapitałowe,
  • komandytowo-akcyjne,
  • jawne i komandytowe, których wszystkimi udziałowcami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne bądź spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.
Nowy wymóg będzie dotyczył zarówno przedsiębiorstw wielonarodowych z siedzibą lub zarządem w Polsce, jak i tych spoza Unii Europejskiej, lecz prowadzących działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej. W tym drugim przypadku próg przychodów został podany w euro (będzie wynosił 750 tys. euro).
Natomiast przedsiębiorstwa wielonarodowe z siedzibą lub zarządem w innym kraju unijnym niż Polska będą składać sprawozdanie u siebie, zgodnie z krajowymi przepisami.
Projektowany obowiązek nie będzie nowością dla wszystkich tego rodzaju podmiotów, bo już dziś informacje o płaconych podatkach muszą ujawniać, w podziale na poszczególne kraje: firmy z sektora bankowego (dyrektywa 2013/36/UE wdrożona ustawą – Prawo bankowe; t.j. Dz.U. 2022 poz. 2324), przedsiębiorstwa z branży wydobywczej oraz przedsiębiorstwa prowadzące wyręb lasów pierwotnych (dyrektywa 2013/34/UE, która w Polsce znalazła odzwierciedlenie w ustawie o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.).

Elektroniczny podpis w sprawozdaniu

Sprawozdanie o podatku dochodowym będzie sporządzane w formie elektronicznej i w taki sam sposób będzie podpisywane – analogicznie jak sprawozdanie finansowe. Przypomnijmy, że to ostatnie może od 1 stycznia 2022 r. podpisywać nawet jeden członek zarządu, jeżeli od pozostałych uzyska stosowne oświadczenia, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Można też odmówić podpisania takiego oświadczenia (lub samego sprawozdania).

Obowiązek publikacji sprawozdania

Projekt zakłada, że sprawozdanie z podatku dochodowego będzie publikowane w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, za który je sporządzono. W tym terminie trzeba je będzie:
  • złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z ewentualnymi odmowami podpisu tego sprawozdania oraz oświadczeniami, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmowami złożenia takiego oświadczenia (jeżeli zostaną one sporządzone),
  • zamieścić na stronie internetowej jednostki (będą one musiały być tam dostępne przez co najmniej pięć lat).
Obowiązki publikacji będą też miały spółki zależne, a nie tylko jednostka dominująca i jej oddziały.©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym