Podatnik zamierza rozpocząć działalność w zakresie pisania podań. Czy będzie ona podlegać opodatkowaniu VAT? Jaką stawkę należy zastosować?
Opodatkowaniu VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, wykonywane przez podatników tego podatku (działających w charakterze takich podatników). Podatnikami zaś są podmioty, w tym osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, tj. wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zob. art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT).
Reklama
Działalność gospodarcza w zakresie pisania podań stanowi działalność usługową, a w konsekwencji jej świadczenie stanowi działalność gospodarcza w rozumieniu VAT. Rozpoczynając prowadzenie takiej działalności, czytelnik będzie zatem podatnikiem VAT, a świadczone przez niego usługi będą podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Reklama
Wyjaśnić jednocześnie należy, że świadczenie usług pisania podań nie korzysta co do zasady ze zwolnienia z podatku ani z opodatkowania obniżoną stawką VAT. W konsekwencji najczęściej jest opodatkowane VAT według stawki 23-proc. (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT).
Jednak możliwe jest korzystanie przez podatników świadczących tego typu usługi ze zwolnienia podmiotowego obejmującego sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł (zob. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) oraz sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 150 000 zł (zob. art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Świadczenie usług w zakresie pisania podań przez podatników korzystających z jednego z tych zwolnień jest zatem zwolnione z VAT.
Należy jednak zauważyć, że ze wskazanych zwolnień nie mogą korzystać podatnicy świadczący usługi prawnicze (zob. art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT). Jest to o tyle istotne, że przy świadczeniu usług pisania podań podatnicy często wykorzystują wiedzę prawniczą, co rodzi ryzyko uznania świadczenia takich usług za usługi prawnicze (zob. przykładowo interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 kwietnia 2011 r., nr ITPP1/443-127/11/BK). Powoduje to, że korzystanie przez podatników świadczących usługi pisania podań ze zwolnienia wiąże się niestety ze zwiększonym ryzykiem podatkowym.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 oraz art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).