Przemijający zły stan techniczny nieruchomości nie przesądza o niemożliwości wykorzystania jej w działalności gospodarczej – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła małżonków, którzy kupili nieruchomość. Z umowy wynikało jednoznacznie, że będą wykorzystywać ją dla celów działalności gospodarczej.
Po kilku latach poinformowali, że nieruchomość nie może być ze względów technicznych wykorzystywana w prowadzonej przez nich działalności. Powoływali się na opinię biegłego z zakresu budownictwa. Podkreślali też, że nieruchomość ta nie wchodzi w skład ich przedsiębiorstwa, nie była wynajmowana ani dzierżawiona, a nakładów remontowych na nią nie zaliczali do kosztów prowadzonej działalności.
Prezydent miasta nie uwzględnił jednak tych informacji i tak jak w latach poprzednich nakazał im zapłacić podatek według najwyższej stawki. Stwierdził, że wystarczy samo tylko posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę, zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849). Wyjątkiem mogłyby być względy techniczne uniemożliwiające wykorzystanie jej do prowadzenia działalności gospodarczej, ale w tej sprawie takie przesłanki nie zachodzą.
Po bezskutecznym odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu małżonkowie wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Twierdzili, że na posiadanej przez nich nieruchomości mieścił się wcześniej magazyn farb i obecne skażenie terenu oraz budynku nie pozwala na swobodne wykorzystywanie ich do działalności gospodarczej.
Sąd oddalił ich skargę. Orzekł, że względy techniczne oznaczają trwałą przeszkodę w wykorzystaniu gruntu, budynku bądź budowli do prowadzonej działalności gospodarczej. Skoro ustawodawca napisał, że przedmiot opodatkowania „nie jest i nie może być wykorzystywany” do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych, to nie może budzić wątpliwości, że chodzi o czas teraźniejszy i przyszły – stwierdził WSA.
Również Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że względy techniczne muszą mieć charakter obiektywny, a więc niezależny od woli przedsiębiorcy, a także trwały.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 10 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 395/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia