Spółka rozważa utworzenie wraz z nową spółką podatkowej grupy kapitałowej (dalej: PGK), o której mowa w art. 1a ustawy o CIT. Jednocześnie spółka podjęła działania, w wyniku których część jej gruntów została objęta granicami specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE). Na gruncie wniesionym przez spółkę do SSE wybudowana ma zostać hala produkcyjna, w której odbywać się będzie produkcja dań gotowych. Obecnie spółka nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE i tym samym nie korzysta ze zwolnienia z CIT przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Jednak w najbliższym czasie spółka wystąpi o zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE. Uzyskanie zezwolenia może nastąpić przed lub po zawiązaniu PGK. Czy spółka będzie mogła być członkiem PGK, mimo korzystania ze zwolnienia z CIT?
Ekspert radzi
Tak, spółka będzie miała do tego prawo. PGK jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o CIT, jeżeli spełnia ona warunki określone w tej ustawie. Jednym z tych warunków jest, aby po utworzeniu PGK spółki ją tworzące nie korzystały ze zwolnień od podatku na podstawie odrębnych ustaw. Stąd zapewne wątpliwość spółki.
Jednak trzeba pamiętać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 34) wprost ustanawia zwolnienie z podatku dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Zwolnienie to nie jest zatem przyznane podatnikom na podstawie odrębnej ustawy.
W konsekwencji wykładnia językowa normy określonej w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT (warunki do tworzenia PGK) wskazuje, że artykuł ten nie ma zastosowania w przypadku korzystania przez podatnika ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z działalności na terenie SSE na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, gdyż jest to ta sama ustawa.
Jedynie zwolnienia związane z działalnością strefową, przyznane podatnikom przed 1 stycznia 2001 r., są przyznane na podstawie odrębnych ustaw (w szczególności na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Ustawodawca uznał, że zwolnienie z CIT przysługujące podatnikowi z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest zwolnieniem regulowanym przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem że uprawnienie do tego zwolnienia dany podatnik nabył po 31 grudnia 2000 r.
W związku z tym, biorąc pod uwagę to, że spółka uzyska zwolnienie po 31 grudnia 2000 r., a zwolnienie od podatku jej dochodów będzie ustanowione w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem w tej samej ustawie, w której istnieje art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, spółka spełnia hipotezę normy przewidzianej w tym artykule, gdyż nie będzie korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie innych ustaw, tylko ze zwolnień od tego podatku na podstawie tej samej ustawy. Nie istnieją zatem żadne przepisy nie pozwalające spółce w opisanym przypadku na uczestniczenie w PGK z nową spółką, jeżeli pozostałe warunki niezbędne dla uznania PGK za podatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną spełnione.
Stanowisko takie prezentuje również m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 23 września 2014 r. (nr ILPB4/423-144/11/14-S/ŁM).
Podstawa prawna
Art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).