Ulga na terminal płatniczy to szansa na niższy podatek PIT lub CIT oraz na szybszy zwrot VAT. Wyjaśniamy, jak działa i jakie są jej warianty.

Polski Ład wprowadził podatkowe bonusy dla przedsiębiorców, którzy przyjmują płatności bezgotówkowe. Po pierwsze, to możliwość dodatkowego odliczenia wydatków na zakup terminala płatniczego i opłat związanych z jego użytkowaniem od podstawy opodatkowania w PIT bądź CIT. Po drugie, po spełnieniu określonych warunków można skorzystać z rozwiązania określanego jako „pakiet Gold” lub program „Podatnik bezgotówkowy”. Pozwala ono odliczyć wydatki związane z terminalem na jeszcze korzystniejszych zasadach, a poza tym szybciej otrzymać zwrot VAT.

Z ulgi na terminal w podatkach dochodowych po raz pierwszy będzie można skorzystać w rozliczeniu PIT lub CIT za rok 2022. Na gruncie VAT nowe przepisy już są stosowane.

Ulga na terminal płatniczy – pakiet Silver

Pierwsza propozycja - w materiałach informacyjnych Ministerstwa Finansów określana niekiedy pakietem Silver - dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy zdecydują się na przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego. Preferencja jest dostępna m.in. dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali bądź liniowo oraz dla spółek. Podstawa prawna to art. 26hd. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz art. 18ef. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Pakiet Silver to w istocie standardowa ulga na terminal. Jak działa? W rozliczeniu rocznym PIT lub CIT można odliczyć od dochodu 100% wydatków związanych z zakupem terminala płatniczego i obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu. Dotyczy to opłat interchange, akceptanta i systemowych, a także opłat z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikających z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Niezależnie od tego, wydatki związane z terminalem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym przez odpisy amortyzacyjne. Obowiązują limity odliczenia w ramach ulgi:

- 1 tys. zł rocznie w przypadku podatników zobligowanych do posiadania kasy fiskalnej oraz

- 2,5 tys. zł rocznie dla tych, którzy obowiązku posiadania kasy nie mają.

Ulga działa przez dwa kolejne lata. Opłaty poniesione w kolejnym roku od montażu terminala również będzie można więc odliczyć w ten sam sposób.

Nie można odliczyć w ramach ulgi wydatków w jakikolwiek sposób zwróconych podatnikowi, co jednak nie przekreśla prawa do ulgi w przypadku korzystania z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą terminala, takich jak program Polska Bezgotówkowa. Jego beneficjent będzie mógł odliczyć opłaty związane z użytkowaniem terminala, ale po raz pierwszy dopiero za rok, w którym zaprzestał korzystania z programu.

Preferencja nie przysługuje natomiast podatnikowi, który w okresie ostatnich 12 miesięcy miał już terminal i zdecyduje się przywrócić możliwość płacenia bezgotówkowo.

Terminal płatniczy: Podatnik bezgotówkowy i zwrot VAT w 15 dni

Fiskalna zachęta do honorowania płatności bezgotówkowych znalazła się też ustawie vatowskiej. Podatnik bezgotówkowy może liczyć na szybszy zwrot podatku VAT – w 15 dni zamiast standardowych 60 dni. Wprowadzając tę preferencję, Ministerstwo Finansów zachwalało, że jest to szansa na najszybszy zwrot VAT w Europie. Szczegóły określa art. 87 ust. 6d–6l ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Rozwiązanie jest dostępne dla podmiotów spełniających określone warunki, m.in. prowadzących sprzedaż detaliczną i korzystających z kas fiskalnych nowego typu: online lub wirtualnych. Obowiązuje też wymóg odnośnie procentowego udziału transakcji bezgotówkowych, którego spełnienie zależy nie tylko od samej dobrej woli podatnika, ale też od otoczenia, w jakim funkcjonuje jego biznes.

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców jest taka, że spełnienie kryteriów jest automatycznie weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Krajowej Administracji Skarbowej. Jedyne, co musi zrobić podatnik, to zaznaczyć opcję zwrotu VAT w ciągu 15 dni w pliku JPK.

Podatnik chcący otrzymać zwrot VAT w terminie 15 dni musi:

- rejestrować sprzedaż wyłącznie na kasach fiskalnych online lub wirtualnych (co najmniej przez 12 miesięcy);

- być zarejestrowanym jako podatnik czynny VAT i terminowo składać deklaracje (co najmniej przez 12 miesięcy);

- wykazać w każdym miesiącu obrót na kasie online lub wirtualnej ponad 50 tys. zł brutto (co najmniej przez 12 miesięcy);

- figurować na białej liście VAT (co najmniej przez 3 miesiące);

- zarejestrować co najmniej 80 proc. obrotu w każdym miesiącu na kasie online lub wirtualnej (co najmniej przez 3 miesiące/kwartał), a zatem być detalistą;

- wykazywać co najmniej 65 proc. obrotu na kasie fiskalne w każdym miesiącu z transakcji bezgotówkowych (co najmniej przez 3 miesiące/kwartał). Wskaźnik 65 proc. obowiązuje do 31 grudnia 2023 r., następnie będzie to 80 proc.

- wykazać kwotę podatku do zwrotu nie większą niż dwukrotność podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej na kasach online lub wirtualnych (za okres, którego dotyczy zwrot)

- nie przekroczyć w deklaracji podatkowej limitu kwoty 3 tys. zł podatku naliczonego lub zwrotu podatku, nierozliczonej w poprzednich okresach.

Pakiet Gold: Rozszerzona ulga na terminal płatniczy plus szybszy zwrot VAT

Ulga na terminal istnieje też w wariancie rozszerzonym, określanym przez Ministerstwo Finansów jako pakiet Gold. Łączy on z jednej strony dodatkowe korzyści w PIT lub CIT, a z drugie strony – prawo do szybszego zwrotu VAT.

Korzyści w PIT lub CIT to prawo do odliczenia od dochodu do opodatkowania już nie 100%, a do 200% wydatków na nabycie terminala oraz wydatków związanych z jego obsługą, jednak nie więcej niż 2 tys. zł rocznie. Niezależnie od tego, można zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Kolejną zaletą jest to, że odliczeń można dokonywać w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki - a nie tylko, jak w pakiecie Silver, przez dwa kolejne lata.

W tym wariancie nie ma ograniczeń co do łączenia w tym samym roku ulgi podatkowej z programem finansującym zwrot wydatków na terminal. Nie obowiązuje również wymóg, by w okresie ostatnich 12 miesięcy nie mieć innego terminala.

Z wersji Gold mogą korzystać podatnicy, którzy w trakcie roku spełniali warunki do otrzymana zwrotu VAT w terminie 15-dniowym przez co najmniej siedem miesięcy (w przypadku rozliczania VAT co miesiąc) lub przez dwa kwartały (dla rozliczających się kwartalnie). Chodzi więc o detalistów posiadających kasy online lub wirtualne i spełniających pozostałe warunki z ustawy vatowskiej.

Przedsiębiorca zainteresowany pakietem Gold musi spełnić jeszcze jeden warunek: mieć status małego podatnika na gruncie ustawa o podatkach dochodowych, a więc osiągnąć roczny przychód ze sprzedaży brutto nieprzekraczający 2 mln euro.

Ulg na terminal płatniczy – o czym pamiętać przy jej rozliczaniu?

Jeżeli komuś przysługują oba pakiety – Silver i Gold – może skorzystać tylko z jednego z nich.

Wydatki związane z ulgą odliczamy w zeznaniu podatkowym za ten rok, w którym je ponieśliśmy. Kwota odliczenia w danym roku nie może przekraczać kwoty dochodu z działalności gospodarczej. Jeśli jednak kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie, można ją odliczać w zeznaniach za kolejne sześć lat.

Jeśli podatnik odliczył VAT od wydatków związanych z terminalem, rozliczając ulgę podatkową, podaje wartość netto wydatków. Wartość brutto poda zaś, jeśli nie odliczył od nich VAT.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.