Pan Łukasz jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG i podatnik VAT czynny prowadzi agencję reklamową. Jest on polskim rezydentem podatkowym i osiąga przychody wyłącznie w Polsce. Przedsiębiorca świadczy wyłącznie usługi opodatkowane VAT i nie ma kasy fiskalnej. Podatek dochodowy rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Pan Łukasz opłaca VAT i zaliczki na PIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. W lutym 2022 r. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarł z firmą X (podatnikiem VAT czynnym) umowę leasingu operacyjnego fabrycznie nowego serwera. Pomiędzy przedsiębiorcą a firmą X nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z umową leasingu pan Łukasz jako korzystający jest zobowiązany do zapłaty opłaty wstępnej w kwocie 24 600 zł brutto, w tym: kwota netto 20 000 zł i VAT 4600 (zapłacił ją w lutym 2022 r.) oraz miesięcznych rat leasingowych, które wynoszą 1230 zł (w tym VAT 230 zł). Wartość serwera wynosi 61 500 zł brutto (kwota netto: 50 000 zł, VAT: 11 500 zł). Wartość początkowa serwera odpowiada kwocie netto i wynosi 50 000 zł. Umowa leasingu, która została zawarta na okres 36 miesięcy, przewiduje opcję wykupu. Od września 2022 r. przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Pan Łukasz nie jest wspólnikiem żadnych spółek niemających osobowości prawnej. Przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej na okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Pan Łukasz 10 października 2022 r. otrzymał (w drodze elektronicznej) fakturę (wystawioną tego samego dnia) dokumentującą ratę leasingu za październik w wysokości 1230 zł (kwota netto: 1000 zł, VAT: 230 zł). Przedsiębiorca opłacił fakturę 17 października 2022 r. przelewem w mechanizmie podzielonej płatności na rachunek bankowy firmy X figurujący na białej liście podatników VAT. Jak przedsiębiorca może rozliczyć w PIT i VAT ratę leasingową za październik 2022 r., tj. miesiąc objęty zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej? ©℗