Zarząd i nadzór nad obiektami użyteczności publicznej oraz związane z nimi czynności stanowią świadczenie kompleksowe, które powinno być fakturowane i opodatkowane na zasadach ogólnych – orzekł NSA.
Chodziło o spółkę, której podstawowym przedmiotem działalności było wykonywanie zadań własnych gminy, polegających na zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w zakresie: organizacji ruchu drogowego, targowisk, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
W celu organizacji strefy płatnego parkowania spółka planowała zawrzeć z gminą umowę o współpracy. Zamierzała odpłatnie zająć się zarządem i bieżącym nadzorem nad strefą parkowania i systemem poboru oraz windykacją opłat parkingowych. Miało to być dokumentowane fakturami. Oprócz tego gmina miała ponosić koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników obsługujących strefę płatnego parkowania. Te jednak miały być dokumentowane notami księgowymi nieuwzględniającymi VAT.
Dyrektor izby skarbowej uznał, że usługi wykonywane przez spółkę to świadczenie kompleksowe, stanowiące całość z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego spółka powinna wystawiać faktury na całe świadczenie, obejmujące nie tylko zarząd i bieżący nadzór nad strefą płatnego parkowania i systemem windykacji opłat parkingowych, lecz także koszty świadczeń na rzecz pracowników obsługujących strefę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zgodził się z interpretacją organu. Stwierdził, że wykonywane przez spółkę czynności to jedno świadczenie związane z zarządzaniem i obsługą strefy płatnego parkowania. Tym samym wszystkie składniki wynagrodzenia (w tym także zwrot kosztów zatrudnienia pracowników) stanowią w istocie elementy kalkulacji należności za usługę świadczoną przez spółkę w ramach zawartej umowy.
Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podzielił stanowisko sądu I instancji. Wskazał, że zarówno organy podatkowe, jak i WSA słusznie przyjęły koncepcję opodatkowania świadczeń kompleksowych, którą wypracował Trybunał Sprawiedliwości UE. Dokonywane przez spółkę czynności wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter – podkreślił NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 2055/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia