Chodziło o przyznane na podstawie uchwały sejmiku województwa stypendia:
Województwo było zdania, że są one w całości zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT jako stypendia, o których mowa w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.). Argumentowało, że w art. 96 tej ustawy nadano sejmikowi województwa kompetencje do przyznawania stypendiów studentom, określania rodzaju wsparcia, kryterium i sposobu jego przyznawania, maksymalnej wysokości i warunków wypłacania. Wszystkie te wymogi zostały określone w regulaminie przyjętym przez sejmik, więc są spełnione warunki do zwolnienia podatkowego – przekonywało województwo.