Pytanie zadała spółka akcyjna zajmująca się prowadzeniem działalności marketingowej w internecie. Należała do grupy kapitałowej, której członkiem był również inny podmiot pełniący funkcję centrum usług wspólnych (CUW). Podmiot ten był odpowiedzialny za świadczenie usług wsparcia (m.in. administracyjnych i technicznych) na rzecz innych spółek z grupy. Jego jedynym udziałowcem była spółka, która wystąpiła o interpretację. Pytanie, które zadała, dotyczyło statusu eksperta prawnego powołanego do zarządu CUW. Dwa lata wcześniej zawarł on umowę o współpracy, w ramach której zobowiązał się świadczyć usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz wszystkich spółek z grupy kapitałowej. Miał m.in. nadzorować je pod kątem zapobiegania praktykom korupcyjnym.
W chwili powołania do zarządu CUW ekspert nie był powiązany ze spółką kapitałowo ani rodzinnie, nie był jej wspólnikiem, nie wchodził w skład zarządu, rady nadzorczej, nie był prokurentem spółki. Nie był także przez nią zatrudniony na umowę o pracę. Zdarzało się jednak, że występował jako pełnomocnik w imieniu spółki i reprezentował ją m.in. przy zawieraniu umów. Sporadycznie reprezentował również poszczególnych akcjonariuszy spółki na ich zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach.