Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych, przysługujące małżonkom przy wspólnym zakupie gruntu rolnego, przepada, jeżeli przed upływem pięciu lat grunt ten zostanie przeniesiony na jednego z małżonków w drodze podziału majątku – wyjaśnił dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodzi o art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który zwalnia z PCC sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. Warunkiem jest, aby w wyniku tej transakcji powstało lub zostało powiększone gospodarstwo rolne, którego powierzchnia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha i które będzie prowadzone przez nabywcę przez co najmniej pięć lat od dnia nabycia.
O to zwolnienie spytał mężczyzna, który wraz z żoną kupił działkę rolną o powierzchni 2,26 ha. Zakup ten był zwolniony z PCC, bo działka po połączeniu z innymi gruntami tworzyła większe gospodarstwo rolne, o powierzchni pomiędzy 11 ha a 300 ha.
Jednak przed upływem pięciu lat małżonkowie zawarli rozdzielność majątkową, a grunt przeszedł w całości na własność męża. Ten sądził, że nie będzie musiał płacić PCC, bo – jak argumentował – gospodarstwo nie zostało nabyte przez osobę trzecią.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że jeżeli jeden z nabywców (w tym wypadku żona) przenosi kupioną nieruchomość, będącą przedmiotem zwolnienia z PCC, na rzecz drugiego z nabywców (męża), a podział majątku ma miejsce przed upływem pięciu lat od dnia zakupu, to prawo do zwolnienia wygasa. Żona naruszyła bowiem w ten sposób warunek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez co najmniej pięć lat od nabycia.
Bez znaczenia jest to, że zbyła nieruchomość na rzecz męża, a nie na rzecz osób trzecich – dodał organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.84.2022.2.PB