Komornicy sądowi będą płacić za udostępnienie im informacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej co do zasady 50 zł – wynika z opublikowanego projektu.

Tyle samo zapłacą za dane udostępnione w postaci elektronicznej przez organy podatkowe inne niż w ramach KAS. Jeżeli poproszą je o informacje na papierze, zapłacą 65 zł. Natomiast za część informacji udostępnianych w e-Urzędzie Skarbowym komornicy nie będą w ogóle płacić. Chodzi o informacje o:
  • nadanym identyfikatorze podatkowym NIP, numerze PESEL, zagranicznym identyfikatorze podatkowym,
  • zarejestrowaniu jako prowadzący działalność gospodarczą,
  • aktualnym adresie miejsca: zamieszkania albo siedziby, prowadzenia działalności gospodarczej, przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • aktualnym powiązaniu osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej z inną jednostką organizacyjną,
  • aktualnych numerach rachunków bankowych i rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • złożeniu deklaracji i zgłoszeń dotyczących roku podatkowego, w którym są udostępniane, i dwóch lat poprzedzających ten rok,
  • przychodach, dochodach i stratach wykazanych w deklaracjach w zakresie podatku dochodowego złożonych za rok podatkowy, w którym są udostępniane, i za dwa lata poprzedzające ten rok podatkowy,
  • podstawie opodatkowania, nabyciu środków trwałych i innym nabyciu, wykazanych w JPK_V7M lub JPK_V7K dotyczących roku podatkowego, w którym są udostępniane, i roku poprzedzającego ten rok.

Za pośrednictwem e-US

Z dwóch innych projektów wynika, iż niedługo komornicy będą obsługiwani przez fiskusa za pośrednictwem e-US. Chodzi o projekty zmian do rozporządzeń ministra finansów:
  • w sprawie korzystania z e-US i
  • w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-US.
Dzięki temu skarbówka będzie mogła wydawać podatnikom automatycznie generowane w e-US zaświadczenia: o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające wysokość zaległości (ZAS-W), o wysokości dochodu podatnika PIT (ZAS-DF), o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne (ZAS-DFU).

Na razie naczelnik US

Do czasu wprowadzenia tych zmian dane z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, objęte tajemnicą skarbową, może udostępniać komornikom każdy naczelnik urzędu skarbowego. Wynika to z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyznaczenia organów KAS do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.
Rozporządzenie to okazało się konieczne, ponieważ po nowelizacji z 8 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1301), która weszła w życie od 7 lipca br., ustawowe przepisy nie wskazują, który z organów – tj. szef KAS czy naczelnicy US – udostępniają takie dane poza e-US. Rozporządzenie usankcjonuje więc dotychczasowy stan prawny obowiązujący przed 7 lipca 2022 r. Wszystkie projekty rozporządzeń są na etapie konsultacji.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową – w konsultacjach