Podatnik prowadzący działalność gospodarczą od kilku lat korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu. Czy to prawda, że w trakcie 2022 r. ma możliwość rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu i korzystania przez drugą połowę roku z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej? Jeżeli tak, czy w takim przypadku obowiązywać go będzie kwota wolna od podatku oraz próg podatkowy w standardowej wysokości czy do połowy tych kwot?

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265; dalej: ustawa nowelizująca), która wprowadziła zmiany w tzw. Polskim Ładzie. Z przepisów tego aktu prawnego wynika m.in., że podatnicy, którzy w 2022 r. stosowali dotychczas opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej według skali podatkowej. Wybór taki dokonywany jest co do zasady w ramach zeznania rocznego PIT-36 składanego za 2022 r. (art. 15 ust. 1 ustawy nowelizującej). Ponadto z art. 17 ust. 1 ustawy nowelizującej wynika możliwość rezygnacji z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. W tym celu stosowne oświadczenie powinno zostać złożone do 22 sierpnia 2022 r. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej, „podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie, po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.”. A zatem podatnik, o którym mowa w pytaniu, będzie mógł (w drodze złożenia ww. oświadczenia w terminie do 22 sierpnia 2022 r.) zdecydować, że w 2022 r. stosuje dwie formy opodatkowania działalności gospodarczej, tj.:
1) opodatkowanie w formie ryczałtu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. (za ten okres przedsiębiorca obowiązany byłby złożyć zeznanie PIT-28),
2) opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (za okres ten przedsiębiorca obowiązany byłby złożyć zeznanie PIT-36).
W takim przypadku od dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. podatnik będzie opłacać podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT. Z przepisów przejściowych (ani żadnych innych) nie wynika przy tym, aby w związku z opodatkowaniem na zasadach ogólnych według skali podatkowej tylko przez pół roku podatnika obowiązywała niższa kwota zmniejszająca podatek czy niższy próg podatkowy. Zatem stosując opodatkowanie na zasadach ogólnych w drugiej połowie roku podatkowego, przedsiębiorcy będzie przysługiwać pełna kwota zmniejszająca podatek (tj. 3600 zł, co odpowiada dochodowi wolnemu od podatku w kwocie 30 tys. zł) oraz próg podatkowy (granica między stawką nową stawką 12 proc i stawką 32 proc.) w wysokości 120 tys. zł.
Podstawa prawna
art. 15 oraz art. 17 ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265)
art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1561)