DT-1
● Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2015 r.
● Wersja formularza – DT-1 (4)
Kto składa
Podatnicy podatku od środków transportowych, czyli osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne niemadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych, zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Kto otrzymuje
Organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na którego terenie znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe, podlegające opodatkowaniu.
Kiedy trzeba złożyć
Do 15 lutego roku podatkowego (w tym roku 15 lutego wypada w niedzielę, więc termin przesuwa się na 16 lutego).
Na co zwracać uwagę
Formularz składa się do urzędu gminy lub miasta, a nie do urzędu skarbowego.
Z deklaracją należy złożyć załącznik, na formularzu DT-1/A (4), w którym wykazujemy szczegółowe dane dotyczące środków transportowych. W jednym załączniku można wskazać dane trzech środków. Jeśli jest ich więcej, należy złożyć większą liczbę załączników.
W deklaracji należy wykazać:
dane dotyczące środków transportowych,
– kwotę podatku.
Co nowego w wyrokach
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Z kolei z art. 2 pkt 36 i pkt 37 prawa o ruchu drogowym wynika, że za pojazd specjalny uważa się pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczoną do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone rzeczy lub osoby związane z wykonywaniem tej funkcji. Za pojazd używany do celów specjalnych uważa się natomiast pojazd samochodowy, przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną.
Zdaniem sądu w omawianej sprawie pojazdy ciężarowe przeznaczone do nauki jazdy nie są pojazdami używanymi do celów specjalnych. Ponadto samochód ciężarowy przeznaczony do nauki jazdy musi spełniać określone parametry (dodatkowe wyposażenie) i przejść dodatkowe badania techniczne. W omawianej sprawie w dalszym ciągu samochód pozostaje samochodem ciężarowym (autobusem). Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby taki pojazd, dostosowany do szkolenia przyszłych kierowców, nadal przewoził towary czy ładunki na skrzyni ładunkowej, czy jak w niniejszej sprawie służył do przewozu osób.
Decydujący dla sądu był inny fakt. WSA stwierdził, że skoro z dokumentu urzędowego – dowodu rejestracyjnego – jednoznacznie wynika, że przedmiotowe pojazdy zostały zarejestrowane z wpisem ich rodzaju jako samochody (naczepy/przyczepy) ciężarowe, ciągniki bądź autobusy, to nie mogły być one uznane przez organ podatkowy za pojazdy specjalne. Uznanie pojazdu za pojazd specjalny powinno nastąpić w sposób odpowiadający przepisom o ruchu drogowym, a nie w postępowaniu podatkowym, nawet jeżeli w potocznym rozumieniu pojazd może być uznawany za specjalny. Wpis w dowodzie rejestracyjnym wiąże organy podatkowe, a bez stosownej zmiany zapisów w dowodach rejestracyjnych nie ma podstaw do uznania pojazdów dla celów prowadzenia szkolenia z zakresu prawa jazdy, aby były one pojazdami specjalnymi, korzystającymi ze zwolnienia podatkowego. W deklaracji DT-1 należy je wskazać jako opodatkowane.
Wyrok WSA w Warszawie z 5 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1156/14
PIT-8C
● Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
● Wersja formularza dla przychodów za 2014 r. – PIT-8C (7)
● Forma papierowa lub elektroniczna
Kto składa
Osoby prawne i jednostki organizacyjne, ale również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Informację tę sporządzają podmioty, które wypłaciły w ciągu roku podatnikowi określone świadczenia (z tzw. innych źródeł), ale na podstawie przepisów nie są zobowiązane do poboru podatku czy zaliczek od tych należności (bo nie są one związane ze stosunkiem pracy, działalnością gospodarczą czy z działalnością wykonywaną osobiście).
Druga grupa przychodów związana jest z zyskami kapitałowymi. Do sporządzenia i wysłania informacji PIT-8C zobowiązane są przede wszystkim biura maklerskie, które w imieniu inwestorów (jako pośrednicy) dokonują sprzedaży papierów wartościowych.
Kiedy trzeba złożyć
Dla formularzy składanych drogą elektroniczną termin złożenia do właściwego urzędu skarbowego upływa z końcem lutego (w tym roku termin mija 2 marca, gdyż 28 lutego wypada w sobotę). Obowiązek złożenia formularza w formie elektronicznej dotyczy podmiotów sporządzających informację dla więcej niż 5 podatników (osób fizycznych) lub gdy formularze składają biura rachunkowe.
Na co zwrócić uwagę
W informacji PIT-8C o przychodach giełdowych za dany rok podatkowy biura maklerskie uwzględniają również koszty uzyskania przychodów. Oprócz ceny zakupu papierów wartościowych są to również pobrane prowizje i opłaty dodatkowe od dokonanych transakcji.
Przepisy wymieniają tylko niektóre rodzaje przychodów z innych źródeł – m.in. alimenty, różne zasiłki ubezpieczeniowe, stypendia oraz dotacje niezwiązane z przychodami z działalności gospodarczej.
Wiele różnych przychodów, które trzeba wykazać w PIT-8C, wynika z interpretacji indywidualnych, wydawanych przez dyrektorów izb skarbowych. Należą do nich m.in.: wartości usług świadczonych przez zakłady pracy na rzecz członków rodzin swoich pracowników; umorzone kwoty pożyczki czy odsetek od tej pożyczki; niezwiązane ze sprzedażą premiową, przyznane klientowi nagrody rzeczowe; bezpłatne bilety na imprezy kulturalne czy karnety na zajęcia sportowe.
Co nowego w interpretacjach
Umorzenie poręczycielowi długu z tytułu kredytu nie powoduje powstania dla niego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wartość umorzenia nie stanowi dla poręczyciela przychodu podlegającego PIT. Dlatego też umorzenie długu z tytułu kredytu, za którego spłatę poręczyciel odpowiadał, nie stanowi dla niego przychodu z innych źródeł. Bank umarzający dług nie ma więc obowiązku wystawiania PIT-8C.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 października 2014 r. (nr IPTPB2/415-407/14-4/KSM)
Szkoła powinna wystawić informację PIT-8C oraz wykazać w niej wynagrodzenie w kwocie brutto dla członka komisji egzaminacyjnej, powołanej zarządzeniem dyrektora szkoły do przeprowadzenia egzaminu kończącego studium zawodowe dla urzędników. Informację PIT-8C szkoła powinna przesłać do właściwego urzędu skarbowego oraz do podatnika.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2014 r. (nr IBPBII/1/415-782/14/AŻ)
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione, wypłacane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, stanowią przychód tych osób w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Podmioty wypłacające odszkodowanie – np. regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektorzy tych parków jako płatnicy na podstawie art. 42a ustawy o PIT muszą wystawić PIT-8C, w których należy wykazać wartość przekazanych odszkodowań jako przychód z innych źródeł. Do tego typu odszkodowań, wypłacanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.), nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy, po pierwsze, wyłącznie ściśle określonych odszkodowań, tj. tych, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów prawa, a po drugie, gdyby nawet opisane odszkodowanie takim było, to nie mogłoby korzystać ze zwolnienia, gdyż wypłacane jest na podstawie ugody innej niż ugoda sądowa. Skoro wypłata odszkodowania nie następuje na podstawie ugody sądowej, to w sprawie nie ma również zastosowania zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 grudnia 2014 r. (nr IPTPB1/415-451/14-5AG)
PIT-11
● Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
● Wersja formularza dla przychodów za 2014 r. – PIT-11 (21)
● Forma elektroniczna
Kto składa
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
Kto otrzymuje
Podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania i podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Kiedy trzeba złożyć
Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – wyłącznie dla informacji składanych urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podatnikowi (na złożenie wersji papierowej termin upłynął z końcem stycznia).
W przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników – informację trzeba złożyć w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika, a w przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, informację należy złożyć przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym – do dnia zaprzestania tej działalności.
Na co zwracać uwagę
Na formularzu trzeba podać NIP płatnika.
Informację trzeba wysłać zarówno do urzędu skarbowego, jak i pracownika (podatnika).
Płatnicy, którzy sporządzają i przekazują do urzędów skarbowych informację PIT-11 dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) lub gdy informacje te są składane w ich imieniu przez biuro rachunkowe, mają obowiązek składania formularza PIT-11 wyłącznie drogą elektroniczną.
Płatnicy, którzy sporządzają informacje dla nie więcej niż 5 podatników, mogli złożyć formularz również w formie papierowej (pod warunkiem że nie składa go biuro rachunkowe), ale termin minął z końcem stycznia. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 września 2014 r. (Dz.U. poz. 1563).
Przesyłając PIT-11 drogą elektroniczną, płatnik będący osobą prawną musi użyć bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Natomiast płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, będące osobami fizycznymi, mogą podpisać formularz PIT-11 tzw. danymi autoryzującymi.
W formularzu PIT-11 należy podać:
– informację o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
– dochody podatnika,
– pobrane zaliczki,
– pobrane składki,
– informację o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku.
Co nowego w interpretacjach
Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił sąd, który wypłaca wynagrodzenia przyznawane biegłym, tłumaczom i mediatorom w związku z czynnościami wykonanymi przez nich w ramach określonego postępowania sądowego. Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie złożonego rachunku lub faktury. Część spośród powoływanych biegłych, tłumaczy i mediatorów prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której zakres pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na zlecenie sądu. Zlecenie wykonania czynności w postępowaniu sądowym biegłym, tłumaczom i mediatorom następuje na podstawie właściwych przepisów. Wątpliwość sądu dotyczyła jego postępowania jako płatnika, w przypadku gdy wypłaca wynagrodzenia biegłym, tłumaczom i mediatorom prowadzącym działalność gospodarczą.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że nie ma przeszkód, aby dochody z działalności wykonywanej osobiście kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. Taka sytuacja dotyczyć będzie osób prowadzących działalność gospodarczą, z tytułu wykonywanych w ramach tej działalności m.in. na zlecenie sądu czynności, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o PIT. Przychody uzyskiwane w takich warunkach można kwalifikować do działalności gospodarczej. Takiej też kwalifikacji powinien dokonać sąd w omawianej sprawie. Zlecone przez niego niektórym biegłym, tłumaczom czy mediatorom czynności wykonywane są w warunkach działalności gospodarczej. Skoro więc wykonanie czynności odbywa się w takich właśnie warunkach, to nie ma podstaw, aby przychody tych osób kwalifikować do innego źródła niż działalność gospodarcza. Oznacza to, że jeżeli podmioty (biegli, tłumacze, mediatorzy) wykonujący na zlecenie sądu określone czynności w jakikolwiek sposób dadzą wyraz temu, że świadczone przez nich usługi wykonywane są w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych, przychody uzyskane z tego tytułu będą przychodami ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a na sądzie nie będą ciążyły z tego tytułu obowiązki płatnika (m.in. nie będzie trzeba składać PIT-11). W przeciwnym wypadku powyższe przychody będą przychodami ze źródła, jakim jest działalność wykonywana osobiście, a sąd jako płatnik zobowiązany będzie do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu (a później przesłania PIT-11).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 grudnia 2014 r., nr IBPBI/1/415-1084/14/ZK
Podatnik od 1 czerwca 2014 r., na podstawie art. 23[1] kodeksu pracy, przejął pracowników swojego partnera biznesowego (osoby zatrudnione w jednej z placówek handlowych). W związku z tym od 1 czerwca stał się z mocy prawa stroną stosunku pracy, a tym samym płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych dla przejętych pracowników. Chciał wiedzieć, na kim ciąży obowiązek złożenia PIT-4 oraz PIT-11 od początku roku do dnia przejęcia pracowników (do dnia 31 maja).
Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 23[1] par. 1 kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Przepis ten przewiduje więc, że nowy pracodawca automatycznie wchodzi w stosunek pracy w miejsce starego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Reguła ta zakłada bowiem, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przejęcia pracowników. Oznacza to, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o PIT, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika. Przejmujący pracowników pracodawca powinien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 38 i 39 ustawy o PIT. Po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, obejmującą dane za cały rok podatkowy oraz przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, obejmujące dane za cały rok podatkowy.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 listopada 2014 r., nr ILPB1/415-814/14-2/AMN
PIT-40A/11A
● Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2014 r.
● Wersja formularza dla przychodów za 2014 r. – PIT-40A/11A (17)
Kto składa
Organ rentowy
Kto otrzymuje
Podatnik oraz urząd skarbowy, o którym mowa w art. 34 ust. 7 i 8 ustawy o PIT, czyli urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, który ma ograniczony obowiązek podatkowy – urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Kiedy trzeba złożyć
Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
Na co zwracać uwagę
Na NIP płatnika, wersję formularza PIT oraz podpis
Co nowego w interpretacjach
Podatniczka uzyskuje za pośrednictwem polskiego banku świadczenia rentowe po zmarłym mężu (obywatelu Niemiec) i chciała wiedzieć, czy uzyskiwana przez nią z niemieckiego obowiązkowego systemu emerytalnego renta rodzinna po zmarłym mężu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i czy należy wykazywać ją w rocznym zeznaniu, czy uzyskiwane przez nią świadczenie z pracowniczego programu emerytalnego zmarłego męża podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce, czy ma obowiązek wykazania dochodów uzyskanych z renty zagranicznej w Polsce w rocznym zeznaniu oraz czy ma obowiązek składania rocznego rozliczenia w Polsce.
Dyrektor izby skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatniczki, że uzyskiwane przez nią świadczenie, zgodnie z art. 18 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech. Ponadto uzyskiwane przez nią wypłaty z pracowniczego programu emerytalnego są w Polsce zwolnione z PIT. Wnioskodawczyni, składając zeznanie roczne, musi wykazywać wyłącznie dochody uzyskane w Polsce, bez uwzględnienia świadczeń po zmarłym małżonku. Ponieważ jednak oprócz świadczenia emerytalnego z ZUS nie uzyskuje w Polsce innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych (wszystkie jej dochody są opodatkowane w Niemczech lub zwolnione w Polsce), to nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego (jego zadanie wypełni PIT-40A otrzymany z ZUS).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 listopada 2014 r., nr ITPB2/415-766/14/MN
PIT-40
● Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2014
● Wersja formularza dla przychodów za 2014 r. – PIT-40 (20)
Kto składa
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
Kto otrzymuje
Podatnik oraz urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych
Kiedy trzeba złożyć
Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – wyłącznie dla PIT-40 składanego urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz podatnikowi.
Na co zwracać uwagę
Czy podaliśmy NIP płatnika, czy wypełniliśmy aktualną wersję formularza oraz czy go podpisaliśmy (bez podpisu nie wyślemy PIT drogą elektroniczną).
Przesyłając PIT-40 drogą elektroniczną, płatnik będący osobą prawną musi użyć bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Natomiast płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, będące osobami fizycznymi, mogą podpisać formularz PIT-40 tzw. danymi autoryzującymi.
W formularzu PIT-40 należy podać:
– informację o kosztach uzyskania przychodu,
– dochody podatnika,
– pobrane zaliczki,
– odliczenia od dochodu,
– odliczenia od podatku.
Co nowego w interpretacjach
Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił pracodawca zatrudniający znaczną liczbę pracowników. Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma on obowiązek, jako płatnik, obliczyć i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku służbowego bądź stosunku pracy. W związku z wprowadzaniem kolejnych procedur usprawniających pracę w firmie pojawił się problem dostarczania pracownikom deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub imiennych informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 oraz deklaracji podatkowych PIT-40 w formie dokumentacji papierowej za rok 2012. Pracodawca zamierza więc wdrożyć system umożliwiający przesyłanie deklaracji podatkowych PIT-11 i PIT-40 oraz imiennych informacji za pomocą poczty elektronicznej. Wskazał, że czynności te będą przebiegały w sposób następujący:
– każdy z pracowników złoży pracodawcy adres swojej skrzynki internetowej w celu otrzymywania drogą elektroniczną deklaracji lub informacji,
– pracodawca po otrzymaniu jednostkowych adresów w wyżej opisanym trybie umieszcza je w swojej bazie adresów poczty elektronicznej pracowników,
– spółka wygeneruje informacje podatkowe, deklaracje podatkowe PIT-11 oraz PIT-40 w wersji PDF w postaci plików, w wersji nieedytowalnej, zgodnie z obowiązującym wzorem deklaracji określonym w rozporządzeniu ministra finansów,
– spółka wysyła deklaracje drogą elektroniczną, otrzymując informację zwrotną o doręczeniu każdej indywidualnie wysłanej wiadomości,
– przesłane nieedytowalne pliki w formacie PDF, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, będą następnie przechowywane na serwerach spółki.
Podatnik zapytał więc, czy może przekazywać pracownikom PIT-11 i PIT-40 w taki sposób, czy na takie przesyłanie musi się zgodzić każdy pracownik, czy wymagane jest potwierdzenie odbioru przez pracownika i czy może PDF-y przechowywać w postaci plików na serwerach firmowych.
Spółka wyjaśniła, że realizacją obowiązku przekazywania podatnikowi rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o PIT, imiennej informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 powyższej ustawy, lub deklaracji podatkowej PIT-40, jest przekazywanie ich podatnikowi drogą elektroniczną w formie nieedytowalnej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Może więc przekazywać powyższe formularze drogą elektroniczną pracownikom. Ponadto spółka nie musi uzyskiwać zgody pracownika na przesyłanie deklaracji PIT-11 i PIT-40 oraz imiennych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że pracownik dobrowolnie przekaże adres e-mail w celu dostarczania deklaracji PIT-11 i PIT-40 oraz imiennych informacji. Należy to traktować jak wyrażenie zgody na dostarczanie formularzy w formie elektronicznej. Ponadto spółka uznała, że może przechowywać deklaracje w formie elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dyrektor izby skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 maja 2014 r., nr IPTPB1/415-163/13-8/14-S/KSU
Wniosek złożyło nadleśnictwo, które jest państwową jednostką organizacyjną, niemającą osobowości prawnej, reprezentującą Skarb Państwa. Może ono sprzedać lokale mieszkalne pracownikom w drodze przetargu ograniczonego. W związku z tym cena sprzedaży takiej nieruchomości może zostać obniżona nawet o 95 proc. jej wartości. To oznaczałoby, że nadleśnictwo musiałoby pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Problem w tym, że żaden z pracowników nie uzyskuje tak wysokiego wynagrodzenia, które pozwoliłoby pobrać nadleśnictwu zaliczkę w prawidłowej wysokości. Nadleśnictwo chciało więc wiedzieć, czy dokonując rocznego obliczenia podatku na wniosek pracownika, będzie musiało pobrać różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia, na którą będzie składała się także niepobrana zaliczka na podatek dochodowy w związku z nabyciem lokalu po preferencyjnych cenach, od dochodu za marzec lub kwiecień następnego roku, nawet w przypadku, gdy dochód uzyskany przez pracownika w formie pieniężnej w tych miesiącach byłby niższy niż wyżej wymieniona różnica.
Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił, że podatnik (pracownik) spełniający warunki określone w art. 37 ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy o PIT ma prawo w wyznaczonym terminie, tj. do 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, złożyć płatnikowi (pracodawcy) stosowne oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-12), które traktuje się na równi z zeznaniem. Z kolei płatnik musi sporządzić, według ustalonego wzoru (PIT-40), roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, z uwzględnieniem wszystkich wytycznych uregulowanych w dalszych ustępach art. 37 ustawy o PIT .
Ponadto mimo że płatnik nie ma fizycznej możliwości pobrania należnego podatku ze względu na niski dochód osiągnięty przez pracownika, to nie zwalnia to pracodawcy z obowiązku wystawienia pracownikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu PIT-40 (rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika). Płatnik, przekazując właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-40, powinien dołączyć do niego pisemną informację wyjaśniającą przyczynę niepobrania podatku należnego w takiej wysokości, jaka została wyliczona w złożonym rocznym obliczeniu podatku.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 października 2014 r., nr ILPB1/415-670/14-3/TW
IFT-1/IFT-1R
● Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne, niemające w Polsce miejsca zamieszkania za cały rok podatkowy
● Wersja formularza dla przychodów za 2014 r. – IFT-1/IFT-1R (11)
● Forma papierowa lub elektroniczna
Kto składa
Płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłacający osobom zagranicznym np. dywidendy, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń.
Deklarację trzeba przekazać do podatnika oraz do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Kiedy trzeba złożyć
Dla formularzy składanych drogą elektroniczną termin na złożenie informacji PIT-8C do właściwego urzędu skarbowego upływa z końcem lutego (w tym roku – 2 marca).
Obowiązek złożenia formularza w formie elektronicznej dotyczy podmiotów sporządzających informację dla więcej niż 5 podatników (osób fizycznych) lub gdy formularze składają biura rachunkowe.
Na co zwrócić uwagę
Warto sprawdzić, czy w deklaracji został wpisany właściwy urząd do rozliczenia osób zagranicznych oraz czy wpisane zostały prawidłowe dane odnośnie do zagranicznego adresu zamieszkania odbiorcy należności.
W przypadku przychodów rozliczanych zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania należy wypełnić odpowiednie części formularza. Części D.1–D.9 deklaracji wypełnia się w przypadku, gdy zastosowanie może mieć właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Z kolei wiersz D.10 wypełnia się wówczas, gdy umowa nie znajduje zastosowania.
Co nowego w interpretacjach
W przypadku uzyskania przez spółkę z o.o. pożyczki od swoich udziałowców – zagranicznych osób fizycznych, stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT do końca lutego roku następującego po roku podatkowym spółka jako płatnik jest zobowiązana przesłać współnikowi (podatnikowi) oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje IFT-1/IFT-1R. W przypadku powstania obowiązku płatnika pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez zagranicznego udziałowca istotne jest uzyskanie przez płatnika od tej osoby certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzającej miejsce zamieszkania podatnika na dzień dokonania wypłaty.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 czerwca 2014 r. (nr IBPBII/2/415-345/14/JG)