Chodziło o spółkę zajmującą się tworzeniem oprogramowania informatycznego zarówno na zlecenie klientów, jak i według własnego pomysłu. W pierwszym wypadku prawa autorskie do oprogramowania są przenoszone na klientów, w drugim pozostają przy spółce, która następnie sprzedaje licencję na jego używanie.
Spółka zatrudnia pracowników oraz inne osoby – na podstawie umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenia pracowników oraz składki ZUS od nich zalicza do kosztów w miesiącu, za który są należne (zgodnie z art. 15 ust. 4g i ust. 4h ustawy o CIT). Nie bierze pod uwagę tego, czy są one związane z usługami sprzedanymi, czy niesprzedanymi.
Tak samo spółka postępuje z wynagrodzeniami wypłacanymi z tytułu umów cywilnoprawnych – zalicza je do kosztów podatkowych bez względu na to, kiedy sprzeda usługi, których one dotyczą.
Zakwestionował to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Uznał, że spółka postępuje poprawnie jedynie z wynagrodzeniami pracowników oraz składkami ZUS od nich. Faktycznie są one kosztem podatkowym w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostaną opłacone – stwierdził.
Uznał natomiast, że nie wystarczy samo tylko wypłacenie wynagrodzeń i opłacenie składek ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych. Wprawdzie taki warunek wynika z art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ustawy o CIT, ale – zdaniem dyrektora katowickiej izby – nie jest to jedyny wymóg. Należy jeszcze wziąć pod uwagę powiązanie tych wydatków z przychodami. Jeżeli spółka ponosi je w związku z tworzeniem oprogramowania na zlecenie klientów (na których przenoszone są też prawa autorskie), to powinna je rozpoznać w roku, w którym osiągnęła odpowiadające im przychody (koszty bezpośrednie). Jeżeli natomiast są to wydatki związane z tworzeniem oprogramowania według pomysłu spółki (do którego posiada ona prawa autorskie majątkowe), to powinna je potrącać w dacie ich poniesienia, na takich samych zasadach, jak ujmuje je w księgach rachunkowych – stwierdził dyrektor. Sposób podatkowego i rachunkowego rozliczenia tych kosztów powinien być taki sam – podkreślił, powołując się na art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 stycznia 2015 r., nr IBPBI/2/423-1234/14/MO