Już obowiązują: przedłużenie tarcz antyinflacyjnych, wyższa stawka delegacji za podróże służbowe Polska Klasyfikacja Działalności oraz tańsza rejestracja samochodów. To tylko niektóre nowości w prawie.

NOWOŚCI W PRAWIE
Już obowiązują:
Przedłużenie tarcz antyinflacyjnych
Do 31 października br. zamiast do 31 lipca br. będą obowiązywać:
  • obniżone stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze, nawozy i paliwa;
  • obniżka stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG;
  • zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe;
  • wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży ww. paliw.
Jednocześnie przedłużony został obowiązek informowania klientów przez sprzedawców o obniżonych stawkach VAT i podatku akcyzowego, zwolnieniu z akcyzy energii elektrycznej oraz wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw silnikowych.
Takie zmiany wprowadziła od 31 lipca br. ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488).
Wyższa stawka delegacji za podróże służbowe
Od 28 lipca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 1481), w którym kwotę diety w czasie podróży krajowej podwyższono z 30 zł do 38 zł. Wprawdzie rozporządzenie dotyczy pracowników sfery budżetowej, ale zgodnie z kodeksem pracy obowiązujące w prywatnych podmiotach postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umów o pracę nie mogą stanowić, że diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju są wypłacane w niższej wysokości niż określona w ww. akcie wykonawczym. Należy też pamiętać, że diety i inne należności z tytułu podróży służbowej są zwolnione z PIT i nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS – do wysokości określonej w tym rozporządzeniu.
Polska Klasyfikacja Działalności
30 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2022 r. poz. 1551). Przedłużyło ono do 31 grudnia 2023 r. możliwość posługiwania się kodem PKD 93.29.Z – „Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”. Dotyczy to jednak tylko przedsiębiorców, którzy jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod PKD 93.29.Z, ale nie złożyli wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.
Przypomnijmy, że przed tą zmianą można było się posługiwać kodem PKD 93.29.Z tylko do końca lipca br., bo 1 sierpnia 2020 r. zastąpiono go podklasami:
  • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
OD 4 września
Tańsza rejestracja samochodów
Od 4 września 2022 r. znika obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej. Nie będzie to już konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów. W związku z tym nie będą też pobierane opłaty z tego tytułu, dlatego obniżą się koszty rejestracji samochodów. Wynika to ze zmian wprowadzonych przez ustawę z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517).
obowiązki i uprawnienia:
od 29 lipca
Wakacje kredytowe
Od 29 lipca 2022 r. można składać wnioski o wakacje kredytowe na podstawie ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488). Taki wniosek mogą złożyć kredytobiorcy będący konsumentami, którzy mają kredyty hipoteczne w złotówkach, a nieruchomość przeznaczona jest na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Z wakacji kredytowych na podstawie ww. aktu prawnego nie mogą więc skorzystać ani osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w walutach obcych, np. frankach, ani osoby, które nabyły mieszkania na wynajem – zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na cele mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko w przypadku jednego wybranego kredytu.
Wakacje kredytowe to maksymalnie osiem miesięcy bez spłaty rat kredytowych, tj.:
– maksymalnie dwie raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;
– maksymalnie dwie raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.;
– maksymalnie cztery raty w 2023 r. – po jednej racie w każdym z kwartałów.
Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się po upływie sześciu miesięcy od tej daty.
Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego (kredytodawcy). Można to zrobić w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego – w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępnia dany bank. Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany. Zgodnie z ustawą kredytodawca w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku potwierdzi jego otrzymanie na trwałym nośniku i przekazuje potwierdzenie konsumentowi. Co istotne, brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.
DO 1 sierpnia
Przekazanie sprawozdania finansowego do nowego organu
Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe powinni do 1 sierpnia 2022 r. przesłać sprawozdania finansowe za 2021 r. naczelnikowi Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Organ ten przejął zadania szefa KAS w tym zakresie – na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 814). Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o PIT podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, w terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok przekazują sprawozdanie finansowe – za pomocą środków komunikacji elektronicznej – szefowi KAS w postaci elektronicznej (odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów). Termin ten jednak został przedłużony do 1 sierpnia 2022 r. na podstawie par. 2b rozporządzenia ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1832; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 561).
do 16 sierpnia
Złożenie wniosku o świadczenie postojowe
W ciągu trzech miesięcy od dnia zniesienia stanu epidemii (co nastąpiło 16 maja 2022 r.) przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć wnioski o świadczenie postojowe, jeśli spełniają odpowiednie warunki i wcześniej tego nie zrobili. W związku z tym do 16 sierpnia 2022 r. można złożyć do ZUS wnioski o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1488). Dotyczy to wniosków RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6, RSP-SK.
Od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. W związku z tym przedsiębiorca składający wniosek RSP-DD lub RSP-DD6 musi do niego dołączyć:
– oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (Oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2);
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD).
Wnioski o świadczenie postojowe można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, a także za pośrednictwem strony gov.pl.
do 22 sierpnia
Zmiana formy opodatkowania
Zgodnie z art. 17 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265) ryczałtowcy mogą złożyć na piśmie w terminie do 22 sierpnia 2022 r. oświadczenie właściwemu naczelnikowi US o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub jawnej oświadczenie to składają wszyscy wspólnicy.
Zgodnie z wyjaśnieniami resortu dla DGP, zamieszczonymi w artykule „Ministerstwo Finansów idzie na rękę ryczałtowcom”, dodatek Podatki i Księgowość z 18 lipca 2022 r. (DGP nr 137), z takiej możliwości mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy w 2022 r. opodatkowywali przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, niezależnie od tego, w jaki sposób opodatkowywali przychody w 2021 r. – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy też np. z zastosowaniem skali podatkowej bądź podatku liniowego. Trzeba przy tym pamiętać, że podatnik, który zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania już w trakcie roku, tym sposobem zamyka sobie drogę do zmiany metody opodatkowania dla całego 2022 r. Przedsiębiorca, który nie zdecyduje się na złożenie do 22 sierpnia 2022 r. oświadczenia, że rezygnuje z ryczałtu od 1 lipca 2022 r., będzie jeszcze mógł przejść na zasady ogólne za cały 2022 r. W tym celu będzie musiał jedynie zawiadomić o swym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym do 2 maja 2023 r. (termin ten jest wydłużony, bo 30 kwietnia 2023 r. wypada w niedzielę, a 1 maja to dzień ustawowo wolny od pracy).
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 28 lipca 2022 r.