Od 1 lipca 2022 r. zostanie zlikwidowana ulga dla klasy średniej. Z ulgi tej mogli korzys­tać pracownicy oraz przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej uzyskujący miesięcznie przychody/dochody od 5701 zł do 11 141 zł, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Formą rekompensaty za zlikwidowanie tej ulgi będzie obniżenie od 1 lipca 2022 r. stawki PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%.

Wraz z likwidacją ulgi dla klasy średniej zostanie wprowadzone zabezpieczenie dla podatników, którzy stracą na likwidacji tej ulgi, mimo obniżenia stawki PIT z 17% do 12%. Dzięki niemu, jeżeli podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy. Hipotetyczny podatek należny będzie obliczony według przepisów obowiązujących w PIT przed 1 lipca 2022 r. Zwrot wyliczonej różnicy będzie dokonywany z urzędu, bez wniosku podatnika, w trybie bezdecyzyjnym. Każdy podatnik, u którego wystąpi kwota różnicy do zwrotu, otrzyma od właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację o wystąpieniu kwoty różnicy w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania. Informacja ta nie będzie podlegać zaskarżeniu.

Podatnik, który uzna, że nie otrzymał należnej kwoty zwrotu różnicy albo otrzymał zwrot w kwocie niższej od należnej, będzie mógł złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwoty różnicy. Jeśli wniosek będzie zasadny, organ podatkowy dokona zwrotu kwoty różnicy w trybie bezdecyzyjnym. W przypadku niezasadności wniosku organ podatkowy wyda decyzję o odmowie zwrotu, która będzie zaskarżalna na ogólnych zasadach.

Podatnik, który otrzyma zwrot kwoty różnicy nienależnie, będzie obowiązany do zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni. W przypadku niedokonania zwrotu w tym terminie organ podatkowy wyda decyzję, w której określi obowiązek zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Po upływie tego terminu kwotę podlegającą zwrotowi będzie się traktowało jak zaległość podatkową.

Więcej na ten temat przeczytasz w publikacji:

„Jak przygotować się do zmian od 1 lipca 2022 r. Podatki i wynagrodzenia"

Analogiczne zasady postępowania będą stosowane w przypadku złożenia korekty zezna-nia i wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości niż wynikająca z zeznania albo korekty (zob. również rozdział X. Wynagrodzenia – Roz-liczenia podatników i płatników).

Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Uchylonych przepisów o uldze dla klasy średniej nie będzie się stosowało do przychodów/ dochodów uzyskanych przez pracowników i przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że ulga ta nie będzie miała zastosowania przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego 2022 r. W to miejsce zostanie zastosowana niższa – 12% – stawka PIT.

Pracodawcy nie powinni stosować ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczek na PIT od dochodów uzyskanych przez pracowników od 1 lipca 2022 r. (zob. również w tym rozdziale pkt 7. Zmiany w zasadach pobierania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników).

Pracownicy uzyskujący przychody ze stosunku pracy z zagranicy, którzy samodzielnie od-prowadzają od nich zaliczkę na PIT, ulgi dla klasy średniej nie powinni stosować do dochodów uzyskanych od 1 lipca 2022 r. (zob. również w tym rozdziale pkt 8. Zmiany w zaliczkach płaconych od przychodów z zagranicznego stosunku pracy).

Przedsiębiorcy nie powinni stosować ulgi dla klasy średniej począwszy od zaliczki należnej za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r. (zob. również w tym rozdziale pkt 17. Zmiany w opłacaniu zaliczek na PIT przez przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej).

Przygotowanie do zmian

Krok 1. Upewnij się, że pracownicy służb płacowych wiedzą o likwidacji ulgi dla klasy średniej

Pracodawcy oraz podmioty prowadzące biura rachunkowe powinni dopilnować, aby za-trudnieni przez nich pracownicy, odpowiedzialni za pobór zaliczek na PIT od wypłacanych wynagrodzeń, zostali poinformowani o likwidacji ulgi dla klasy średniej. Dzięki temu unikną ewentualnych nieprawidłowości w postaci pobierania zaliczek na PIT w błędnej wysokości, a co za tym idzie konieczności dokonywania w przyszłości korekty dokumentów składanych do urzędu skarbowego oraz do ZUS.

Również przedsiębiorcy, którzy rozliczają się samodzielnie, powinni zapoznać się ze zmianami w omawianym zakresie. Pozwoli im to na odprowadzanie zaliczek na PIT w prawidłowej wysokości.

Krok 2. Sprawdź oprogramowanie płacowe

Podatnicy, którzy obliczają wynagrodzenia przy użyciu programów płacowych, oraz przedsiębiorcy korzystający z programów komputerowych do rozliczania PIT powinni upewnić się, że oprogramowanie, którym dysponują, zostało zaktualizowane pod kątem likwidacji ulgi dla klasy średniej.

Krok 3. Powiadom (w sposób zwyczajowo przyjęty w Twojej organizacji, np. poprzez firmowy intranet) pracowników o zmianach mających wpływ na ich wynagrodzenie netto

Pozwoli to uniknąć nadmiernej liczby pytań absorbujących osoby zajmujące się z Twojego upoważnienia sprawami kadrowo-płacowymi.