Łukasz Drożdżowski, radca prawny w LD Law Office
Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości z 14 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2106) sprawozdanie finansowe jednostki kierowanej przez organ wieloosobowy może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu, po złożeniu przez pozostałe osoby oświadczeń, że spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie, lub odmówić złożenia takich oświadczeń (art. 52 ust. 2b). Miała to być odpowiedź ustawodawcy na mitręgę zarządów spółek, których członkowie mają trudności w pozyskaniu kwalifikowanych e-podpisów.
Pojawia się jednak problem praktyczny, który w firmach z łamanym rokiem obrotowym (niepokrywającym się z rokiem kalendarzowym) nie traci na aktualności po 30 czerwca 2022 r. Dotyczy on zwłaszcza zarządów tych spółek, w których funkcje kierownika jednostki w całości lub częściowo sprawują osoby stale przebywające za granicą.