Od pewnego czasu jestem w trudnej sytuacji życiowej i pobieram świadczenie z pomocy społecznej. Wkrótce w sądzie rozpocznie się proces, w którym będę stroną. Wygranie tej sprawy znacznie poprawiłoby moją sytuację. Udało mi się znaleźć adwokata, który zgodził się udzielać mi bezpłatnej pomocy prawnej. Czy jednak skorzystanie z takiego darmowego świadczenia nie pociągnie za sobą konieczności zapłacenia przeze mnie podatku dochodowego – pyta pani Maria
Dziennik Gazeta Prawna
Przepisy, które weszły w życie z początkiem 2015 roku, są korzystne dla osób niezamożnych. Nowe regulacje zwalniają z podatku dochodowego wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych – odpowiednio – w przepisach o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych. Co ważne, to zwolnienie podatkowe obowiązuje niezależnie od wartości świadczenia związanego z bezpłatną pomocą prawną. Osoba, która skorzysta z takiego darmowego wsparcia, będzie tylko zobowiązana do złożenia oświadczenia o pobieraniu tego rodzaju świadczeń.
Warto też zwrócić uwagę, że nowe unormowania zmniejszają równocześnie formalne obowiązki prawników udzielających takich świadczeń. Nie będą bowiem musieli wystawiać informacji PIT-8C o wysokości przychodu i przekazać jej osobie korzystającej ze świadczenia, a także odpowiedniemu urzędowi skarbowemu. Świadczeniodawca bezpłatnej pomocy prawnej będzie musiał tylko przechowywać wspomniane już oświadczenie otrzymane od osoby korzystającej z darmowego wsparcia.
Jednocześnie warto pamiętać, że do nieodpłatnej pomocy prawnej mają również zastosowanie dotychczasowe przepisy, które w dalszym ciągu obowiązują. Otóż przewidują one, że zwolniona z podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą. W tym przypadku jednak przewidziano istotny limit. Mianowicie jednorazowa wartość tych świadczeń nie może przekraczać 200 zł. Obowiązuje też inne ograniczenie, zgodnie z którym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.
Oprócz tego można też korzystać z innego dotychczasowego zwolnienia, które przewiduje, że wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 68a, pkt 117 i pkt 117a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.).