Przychody otrzymywane przez zawodników, również te związane z działalnością reklamowo-promocyjną, pozostają w związku z uprawianą dyscypliną sportową, są więc wyłączone z podatkowej ulgi dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem wystąpił klub sportowy działający w formie spółki akcyjnej, który prowadzi profesjonalną drużynę siatkarską. Tłumaczył on, że z zawodnikami zawiera umowy o świadczenie usług sportowych i reklamowych. W ramach tych ostatnich zawodnik jest zobowiązany do następujących działań reklamowo-promocyjnych:
  • aktywnego udziału we wszystkich imprezach i wydarzeniach medialnych służących kształtowaniu w opinii publicznej korzystnego wizerunku klubu oraz jego sponsorów,
  • używania w trakcie wszelkich zajęć sportowych (w szczególności oficjalnych imprez) wyłącznie strojów, obuwia, sprzętu sportowego i innych akcesoriów sportowych udostępnionych lub zaakceptowanych przez klub,
  • prowadzenia sportowego trybu życia oraz powstrzymywania się od zachowań sprzecznych z powszechnie przyjętym wizerunkiem sportowca i przez to mogących godzić w dobre imię klubu lub jego sponsorów.
Spółka zapewniała, że zawodnicy nie prowadzą działalności gospodarczej, a klub jako płatnik pobiera od ich wynagrodzeń zaliczki na podatek. Chciała się upewnić, że w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 26. roku życia, może stosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zero PIT dla młodych.
Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są przychody:
  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.
Preferencja nie dotyczy jednak przychodów z działalności sportowej (art. 13 pkt 2 ustawy o PIT). Zdaniem spółki wynagrodzenia za świadczenie usług objętych kontraktami należy jednak uznać za przychody objęte art. 13 pkt 8 ustawy o PIT (czyli z umów zlecenia). Spółka uzasadniała to tym, że zawodnicy na podstawie kontraktów wykonują świadczenia o mieszanym charakterze (obejmujące nie tylko uprawianie sportu, ale również usługi promocyjno-reklamowe), bez możliwości przypisania określonej części uzyskiwanego przez zawodników wynagrodzenia do konkretnej działalności.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że za przychody z uprawiania sportu uznaje się każde przychody otrzymywane przez zawodników, jeżeli pozostają one w związku z uprawianą dyscypliną sportową.
Gdy przedmiotem umowy jest uprawianie sportu, to przychody z tego tytułu zalicza się do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, i moment jej zawarcia” – wyjaśnił dyrektor KIS. Dodał, że ponieważ wypłacane zawodnikom kwoty z tytułu zawartej umowy (o świadczenie usług sportowych i reklamowych) są wynagrodzeniem za profesjonalne uprawianie sportu, nie podlegają zwolnieniu.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 czerwca 2022 r. sygn. 0113-KDIPT2-3.4011. 353.2022.1.AMO