Podatnik nabył kompleksową usługę szkoleniową, która obejmowała także nocleg i posiłki. Wszystkie elementy składowe tej usługi były odrębnie wyszczególnione na fakturze. Czy ma on prawo do odliczenia VAT od kosztów noclegu i żywienia?

Nabywając usługi noclegowe i gastronomiczne, podatnicy w pierwszej kolejności kierują się art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, który wskazuje na brak możliwości (poza drobnymi wyjątkami) odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu takich usług. Częściowym naruszeniem tej zasady jest wyrok TSUE z 2 maja 2019 r., sygn. C-225/18, który odniósł się do nabycia usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach szeroko rozumianej usługi turystycznej, gdzie nabyte usługi były refakturowane na klienta. W analizowanej sytuacji mamy jednak do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, co stanowi zaprzeczenie mechanizmu refakturowania. Jak wynika ze słownikowego rozumienia wyrażenia, „usługa kompleksowa” oznacza, że jest to zespół świadczeń uzupełniających się wzajemnie, tworzących pewną całość. Zasadniczo każde świadczenie w zakresie opodatkowania VAT powinno być traktowane jako odrębne. Bogate orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE wskazuje jednak, że jeżeli z punktu widzenia ekonomicznego (gospodarczego) mamy do czynienia z jedną usługą, na którą składają się liczne świadczenia (towary lub usługi), to takiej usługi nie należy w sposób sztuczny dzielić wyłącznie dla celów opodatkowania poszczególnych elementów składowych. Oznacza to, że okoliczności faktyczne i charakter usługi decydują, czy mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym. Jeżeli wykonanie usługi w sposób prawidłowy (oczekiwany przez zamawiającego) wymaga również wyświadczenia dodatkowych (pomocniczych) elementów, wówczas mamy do czynienia z jednym, nierozerwalnym świadczeniem. W związku z tym zakup usługi kompleksowej, w skład której wchodzą nocleg i gastronomia – pod warunkiem że te usługi nie mają charakteru podstawowego – jest nabyciem świadczenia, do którego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT nie ma zastosowania.
Warto tu wskazać, że usługi pomocnicze do świadczenia podstawowego nie stanowią dla klienta celu samego w sobie. Zakup usługi organizacji szkolenia albo konferencji, składających się przecież w naturalny sposób z wielu świadczeń (w tym np. noclegu i gastronomii), wskazuje, że celem dla kontrahenta jest kompletna całość tego świadczenia, a nie pojedyncze elementy składowe. Istotną wskazówką w ocenie, czy usługi noclegowe i gastronomiczne mają charakter pomocniczy, może być koszt tych czynności wyszczególniony na fakturze lub w specyfikacji, który nie powinien przekraczać 50 proc. wartości całego świadczenia. Należy także zaznaczyć, że dla oceny, czy mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, czy z odrębnymi od siebie usługami, nie ma znaczenia wskazanie odrębnej ceny poszczególnych elementów na fakturze albo specyfikacji. O charakterze usług kompleksowych decydują bowiem okoliczności obiektywne, wskazujące na realizację danego świadczenia w określonym kształcie.
Podsumowując, podatnik, który nabędzie w ramach świadczenia kompleksowego także usługi noclegowe i gastronomiczne (niestanowiące elementu podstawowego tego świadczenia), ma pełne prawo do odliczenia VAT, jeżeli nabycie będzie związane ze sprzedażą opodatkowaną. ©℗
Podstawa prawna
art. 86 i 88 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1137)