Resort poinformował, że w świetle dyrektywy Rady 2011/64/UE i ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) skład i przeznaczenie tzw. hawajskiego tytoniu i podobnych do niego wyrobów nie ma decydującego znaczenia przy ocenie, czy są one tytoniem do palenia. Przypomniał, że zgodnie z art. 98 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5 tego artykułu, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych jedynie produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.
Resort przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 września 2013 r. (sygn. akt V SA/Wa 2604/12), w którym sąd stwierdził, że zawartość tytoniu w masie aromatycznej nie jest kluczowa, bo przepisy milczą o proporcji zawartości tytoniu w produkcie. Według WSA o opodatkowaniu akcyzą decyduje możliwość użycia masy aromatycznej do palenia, bez konieczności jej dalszego przetworzenia.
Zdaniem Ministerstwa Finansów hawajski tytoń nie podlegałby akcyzie, gdyby był wykorzystywany wyłącznie w celach medycznych, tzn. zawierał w swoim składzie substancje, których spalanie i wdychanie powoduje naukowo udowodnione skutki medyczne o charakterze leczniczym lub zapobiegawczym.
Analogicznie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 marca 2006 r. (w sprawie C-495/04). Dotyczył on papierosów niezawierających tytoniu, składających się z ziół.