Na skutek proponowanych zmian podatek od dochodu wynoszącego 120 000 zł, czyli równowartość kwoty granicznej obecnej skali podatkowej, wyniesie 10 800 zł, zamiast wcześniejszych 15 300 zł. Nie da się zatem ukryć, że dla części podatników korzyść będzie zauważalna.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów lipiec 2022 r. przyniesie kolejne zmiany w kalkulacji m.in. wynagrodzeń za pracę oraz zysków przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową. Mimo, iż zapowiadane modyfikacje powinny przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej wielu podatników, to zapowiedź kolejnych nowelizacji „Polskiego Ładu” wywołuje ból głowy księgowych oraz osób piastujących stanowiska kadrowo-płacowe w firmach. Jednocześnie tak częste zmiany powodują niepewność i poczucie niestabilności finansowej wśród samych zainteresowanych, których wynagrodzenie (zysk) może być obecnie kalkulowane na kilka różnych sposobów, z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej lub nie.

Zmiany wprowadzone obecnie procedowaną w Senacie ustawą uchwaloną przez Sejm dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, objęły swoim zakresem m.in. likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej oraz historyczną obniżkę niższej stawki podatku z 17% do 12%. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy – rozwiązanie to ma zrekompensować części podatnikom uchylaną ulgę dla klasy średniej. Co warte podkreślenia, w opinii ustawodawcy w odróżnieniu od likwidowanej instytucji obecnie procedowane rozwiązanie ma być proste w stosowaniu. Jednocześnie przewidziano rozwiązanie, dzięki, któremu ta część podatników, która mogłaby stracić na nowelizacji przepisów będzie miała możliwość „pomniejszenia zobowiązania podatkowego o wysokość ubytku, spowodowanego zmianą systemu ”. Ponadto w mocy pozostają wcześniejsze zmiany obejmujące m.in. podwyższenie progu podatkowego do 120 000 zł, czy określenie wysokości kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 000 zł. Pamiętać jednak należy, że konsekwencją obniżenia stawki podatku będzie nowa kwota zmniejszająca podatek, która wyniesie 3600 zł rocznie, co przekłada się na równowartość 300 zł w skali miesiąca. Procedowane zmiany zostaną wprowadzone w życie niezwłocznie po wejściu w życiu ustawy. Podkreślenia wymaga, że nowa skala będzie obowiązywała z „mocą wsteczną” od stycznia 2022 r., co w praktyce oznacza, że zgodnie z przewidywaniami już w zaliczce za lipiec 2022 r. podatnicy odczują pozytywną zmianę, a w zeznaniu rocznym dokonają ostatecznego rozliczenia i odzyskają nadpłacony w pierwszej połowie roku podatek.

Na skutek proponowanych zmian podatek od dochodu wynoszącego 120 000 zł, czyli równowartość kwoty granicznej obecnej skali podatkowej, wyniesie 10 800 zł, zamiast wcześniejszych 15 300 zł. Nie da się zatem ukryć, że dla części podatników korzyść będzie zauważalna.

Aby lepiej zobrazować wpływ procedowanej nowelizacji na portfele podatników, warto prześledzić te zmiany na przykładach liczbowych. Obliczenia zostały sporządzone przy zastosowaniu standardowych kosztów uzyskania przychodów tj. 250 zł i przy uwzględnieni miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek.

Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto po 1 lipca 2022 r. (PŁ2.0) Wynagrodzenie netto do 30.06.2022 (PŁ) Wynagrodzenie w 2021 r. Różnica PŁ a PŁ 2.0 RóżnicaPŁ 2.0 a 2021 r.
3010 2.363,56 zł 2 363,56 zł 2.209,56 zł 0 zł 154 zł
5500 4.078,81 zł 3 979,81 zł 3.965,81 zł 99 zł 113 zł
7500 5.442,29 zł 5 377,29 zł 5.377,29 zł 65 zł 65 zł
9500 6.805,77 zł 6 654,77 zł 6.787,77 zł 151 zł 18 zł
12500 8.850,49 zł 8 449,49 zł 8.904,49 zł 401 zł -54 zł
16500 11.577,44 zł 10 365,20 zł 11.725,44 zł 1212,24 zł -148 zł
17500 12.259,68 zł 11 641,68 zł 12.430,68 zł 618 zł -171 zł

W odniesieniu do powyższych wyliczeń wskazać trzeba, że na proponowanych zmianach skorzystają podatnicy, których zarobki nie mieściły się w widełkach przewidzianych dla beneficjentów ulgi dla klasy średniej, niemniej jednak im wyższe zarobki, tym bardziej widoczna jest strata do stanu sprzed Polskiego Ładu – przykładowo pracownik zarabiający 17 500 zł brutto, w 2021 roku otrzymywał 12 430,68 zł na rękę, natomiast po 1 lipca 2022 r. otrzyma o 171 zł mniej niż przed Polskim Ładem, jednakże o 618 zł więcej niż otrzymywałby w stanie prawnym obowiązującym do końca czerwca 2022 r.

Katarzyna Kliszczewska, Doradca podatkowy / Kierownik zespołu ds. podatków bezpośrednich Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.
Krzysztof Komorniczak, Doradca podatkowy /Partner Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.