Spółka kapitałowa powstała w wyniku podziału innego podmiotu nie musi uwzględniać w swoim rozliczeniu przychodów i kosztów wykazanych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa do dnia podziału. To samo dotyczy spółki przejmującej.

WSA w Gdańsku potwierdził, że obowiązek ten pojawia się dopiero od dnia wydzielenia lub przejęcia.
Chodziło o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w wyniku podziału innej spółki kapitałowej. Majątek wydzielony i pozostający w spółce dzielonej stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). Spółka zastanawiała się, czy w CIT-8 powinna wykazać przychody i koszty przyporządkowane do ZCP od początku 2013 r. do dnia jego wydzielenia.
Spółka z o.o. była zdania, że spełniła wymogi z art. 93c par. 1 ordynacji podatkowej, a tym samym wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki podatkowe związane ze składnikami majątku wchodzącymi w skład ZCP. W związku z tym uważała, że przychody i koszty związane z ZCP do dnia wydzielenia powinny zostać rozliczone przez spółkę podlegającą podziałowi. Sukcesji podlegać będą przychody i koszty nierozliczone przez spółkę dzieloną do dnia podziału.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał jej stanowisko za nieprawidłowe (interpretacja nr ITPB3/423-606/13/PS). Stwierdził, że sukcesja prawnopodatkowa oznacza obowiązek wykazania w rozliczeniu rocznym nowo powstałej spółki przychodów i kosztów podatkowych wygenerowanych przez przejętą ZCP spółki dzielonej w trakcie całego roku podatkowego. Tym samym przychody i koszty związane z działalnością ZCP do dnia wydzielenia powinny zostać wykazanie w zeznaniu CIT-8 spółki z o.o. – stwierdził dyrektor.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił tę interpretację. Wskazał, że nowopowstała spółka musi wykazać tylko te przychody i koszty związane z ZCP, które powstały po jej wydzieleniu ze spółki dzielonej. Jednocześnie jest ona zobowiązana wykazać tylko te przychody i koszty, które do dnia wydzielenia nie zostały rozliczone przez spółkę dzieloną. Sąd zauważył, że identyczny stan faktyczny i takie same pytania zadała druga spółka wydzielona i spółka dzielona. Ich stanowiska zostały uznane przez organy podatkowe za prawidłowe. Niedopuszczalne jest więc, aby w identycznym stanie faktycznym odmiennie oceniano sytuację podatkową spółki dzielonej i spółek wydzielonych. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 22 października 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 898/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia