Z ulgi na krew mogą korzystać zarówno osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (którzy muszą złożyć PIT-28 do 2 lutego 2015 r. ), jak i te, które rozliczają się według skali podatkowej (na formularzach PIT-36 albo PIT-37, które muszą zostać przekazane do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2015 r.). Pierwsze dokonują odliczenia od przychodu, drugie od dochodu.

Podstawą odliczenia jest zaświadczenie z regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa o ilości oddanej krwi i jej składników. Z preferencji może skorzystać tylko honorowy dawca krwi, czyli ktoś, która oddał krew lub jej składniki nie pobierając za to honorarium i został zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Podstawą odliczeń jest zaświadczenie, które jak inne dokumenty podatkowe trzeba przechowywać na wypadek kontroli przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym złożono odpowiedni formularz PIT.

Gdzie i ile można odliczyć

Z ulgi na krew mogą korzystać zarówno osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (którzy muszą złożyć PIT-28 do 2 lutego 2015 r. ), jak i te, które rozliczają się według skali podatkowej (na formularzach PIT-36 albo PIT-37, które muszą zostać przekazane do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2015 r.). Pierwsze dokonują odliczenia od przychodu, drugie od dochodu.

Aby skorzystać z ulgi, należy wypełnić formularz PIT/O. Należy w nim wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia. Natomiast w rubryce dane obdarowanego należy wpisać nazwę i adres publicznej jednostki, w której została oddana krew. Kwotę przekazanej darowizny oblicza się, mnożąc ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi).

Przykład 1
Podatnik w 2014 roku oddał nieodpłatnie 1,8 litra i 4 litry osocza. Wartość darowizny na cele krwiodawstwa wynosi 754 zł [(1,8l krwi + 4l osocza) x 130 zł). Niezależnie bowiem od tego czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty darowizny stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł (tj. obowiązującą ekwiwalentu za krew) za 1 litr. Nie ma tu znaczenia, że w przepisach ministra zdrowia w sprawie ekwiwalentów(Dz.U. z 2004 r. 263, poz. 2625, ze zm.) ten za osocze wynosi 170 zł za litr.

Ograniczenia w uldze

Trzeba też pamiętać, że odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa jest limitowane. Łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz przekazanymi organizacjom pożytku publicznego na cele szlachetne nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (przychodu) wykazywanego w zeznaniu. Wynika to z art. 26 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Przykład 2
W 2014 roku osiągnął dochód z pracy – 25 tys. zł. W tym czasie oddał honorowo 3 litry krwi i osocza oraz przekazał darowiznę na cele kultu religijnego - 1 tys. zł.
Podatnik może odliczyć całą wartość darowizn (na cele krwiodawstwa 3 x130) i kultu religijnego (1 tys. zł) tj. 1390 zł. Kwota ta nie przekracza 6proc. dochodu tj. 1,5 tys. zł (6 proc. z 25 tys. zł).

Limity pobrań

Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia (Dz.U. z 2015 r. nr 79, poz. 691) ograniczają częstotliwość pobierania krwi. Mężczyźni nie mogą jej oddawać częściej niż sześć razy w roku, a od kobiety nie częściej niż cztery razy w roku. Z tym, że przerwa pomiędzy tymi pobraniami nie mogą być krótsza niż osiem tygodni. Do tego jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej można pobrać 450 +/- 45 ml krwi pełnej (1 jednostka), która zawiera krwinki czerwone, krwinki płytkowe, krwinki białe i osocze. W przypadku osocza – można oddać maksymalnie 15 litrów w roku. Ważny jest też m.in. wiek. Krew pobiera się od osób od 18 do 65 roku życia.

Uwaga!

Przy rozliczeniu podatku za 2014 rok obowiązują nowe wzory zeznań:
PIT-28 (wersja nr 18)– zostało określone w rozporządzanie ministra finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 1672).
PIT - 37 (wersja nr 21) i PIT 36 (wersja nr 21) – zostało określone w rozporządzanie ministra finansów 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych(Dz.U. poz. 1674).