Pieniądze za spóźnioną zapłatę za sprzedane akcje pracownicze to przychód z kapitałów pieniężnych, a nie z innych źródeł – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Wyrok dotyczy podatnika, który w zeznaniu rocznym wykazał – jako przychód z innych źródeł – zasądzone na jego rzecz odsetki za zwłokę w zapłacie za akcje pracownicze jednej ze spółek.
W 2013 r. podatnik złożył jednak korektę zeznania oraz wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. Doszedł do wniosku, że odsetki za zwłokę nie powinny być opodatkowane. Uznał, że zarówno one, jak i wypłacona nakazem sądu należność główna były odszkodowaniem, które jest zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.
Zarówno urząd skarbowy, jak i izba uznały, że pierwotne zeznanie było prawidłowe, a odsetki powinny być opodatkowane jako przychód z innych źródeł. Oba organy podkreślały, że skoro spółka została zmuszona przez sąd do wypłaty należności wraz z odsetkami, to trudno w tej sytuacji mówić o klasycznym odszkodowaniu.
Decyzje fiskusa uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Zgodził się z organami, że otrzymane przez podatnika pieniądze nie były odszkodowaniem zwolnionym z PIT. Nie był to jednak także przychód z innych źródeł, jak chciał fiskus. Odsetki od spóźnionej zapłaty za akcje pracownicze nie mogłyby bowiem powstać, gdyby nie sam obowiązek płatności za takie akcje – stwierdził WSA. Dlatego – zdaniem sądu – skoro przychód ze sprzedaży papierów wartościowych jest przychodem z kapitałów pieniężnych, to takie same reguły dotyczą związanych z nim odsetek.
Potwierdza to też wiele orzeczeń innych sądów administracyjnych, m.in. wyrok NSA z 25 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 702/12) i z 29 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 333/12).
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 6 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Po 475/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia