Magdalena Rzeczkowska: W 2022 r. pracownicy KAS i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają podwyżki finansowane z dwóch źródeł. Jedna wynika ze wzrostu funduszu płac o 4,4 proc. – tak jak u innych pracowników sfery budżetowej, a druga z tzw. uchwały modernizacyjnej

Od ponad dwóch miesięcy trwa wojna w Ukrainie. Jak Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) angażuje się w pomoc uchodźcom i walczącym za wschodnią granicą?
Polska ze względu na swoje położenie geograficzne pełni wyjątkową rolę, bo nasze służby obsługują obrót towarowy oraz ruch osobowy na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeprowadzają kontrole mające zapobiegać nielegalnemu przywozowi i wywozowi towarów. Chodzi przede wszystkim o towary objęte sankcjami unijnymi w związku z sytuacją w Ukrainie. Wszystkie takie zakazy są egzekwowane. Ponadto priorytetowo traktujemy odprawy pomocy humanitarnej kierowanej do Ukrainy. Komisja Europejska pochwaliła Polskę za wdrożone procedury i podziękowała za zaangażowanie. Dodam, że w każdej izbie administracji skarbowej zostali wyznaczeni koordynatorzy ds. pomocy humanitarnej.
Jakie jest ich zadanie?
Koordynują oni działania organów celnych w zakresie objęcia towaru procedurą wywozu w oddziale celnym oraz awizacji planowanego konwoju w oddziale celnym na przejściu granicznym. Uruchomiliśmy też specjalny adres e-mail pomagam.ukrainie@mf.gov.pl, na który można kierować pytania dotyczące odpraw celnych transportów z pomocą dla Ukrainy. KAS na bieżąco udziela wszystkich potrzebnych informacji. Ponadto wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie przez Komisję Europejską decyzji zwalniającej z cła i VAT import towarów potrzebnych do łagodzenia skutków kryzysu humanitarnego w Ukrainie. Czekamy na odpowiedź komisji w tej sprawie. Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej angażują się też w pomoc dla osób poszkodowanych w efekcie wojny w Ukrainie, organizując liczne zbiórki środków finansowych i rzeczy potrzebnych uchodźcom. KAS udostępniła również miejsca noclegowe, m.in. w ośrodkach Krajowej Szkoły Skarbowości.
To spore wsparcie dla potrzebujących…
Tak, dlatego chciałabym przy okazji podziękować pracownikom KAS i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej za zaangażowanie w realizację zadań, wzorowe wywiązywanie się z obowiązków, ale też za obywatelską postawę i wrażliwość na krzywdę Ukraińców uciekających z ogarniętego wojną kraju. Podczas wizyty na przejściu granicznym w Medyce byłam świadkiem podziękowań składanych funkcjonariuszom naszej służby przez uchodźców za okazane wsparcie i pomoc w tych trudnych dla nich chwilach. Postawa pracowników i funkcjonariuszy KAS, którzy na co dzień niosą pomoc uchodźcom, zasługuje na szczególne wyrazy uznania.
Odchodząc już od spraw związanych z wojną, chciałabym zapytać, czy KAS przewiduje jakieś nakłady finansowe na inwestycje, doposażenie, unowocześnienie izb administracji skarbowych, urzędów skarbowych i celno-skarbowych?
W ramach tzw. uchwały modernizacyjnej planowane jest doposażenie jednostek KAS w skanery RTG, by zwiększyć zdolności operacyjne w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej i ochrony zewnętrznej granicy UE. Będzie to wydatek około 45,6 mln zł. Prowadzone będą też inwestycje dotyczące obiektów infrastruktury KAS mające na celu zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego, obniżenie kosztów utrzymania, a także poprawę warunków obsługi interesantów i warunków pracy. Planowany koszt tych działań to około 78,5 mln zł. Realizowana będzie również modernizacja sieci LAN, co zapewni bezawaryjną i sprawną pracę, a tym samym poprawi szybkość obsługi klientów. Na ten cel przewidziano około 71,3 mln zł.
W 2022 r. przewidujemy nakłady przeznaczone na finansowanie inwestycji budowlanych obejmujące m.in. budowę i remonty budynków. Planowane są zakupy środków transportu, urządzeń klimatyzacyjnych, specjalistycznego sprzętu do kontroli celno-skarbowej, central telefonicznych, systemów monitoringu dostępu, a także innych urządzeń usprawniających pracę jednostek KAS.
A co z wynagrodzeniami, czy planowane są podwyżki?
W 2022 r. pracownicy KAS i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają podwyżki finansowane z dwóch źródeł – tak jak inni pracownicy sfery budżetowej dostaną podwyżkę wynikającą ze wzrostu funduszu płac o 4,4 proc. oraz drugą – z tzw. uchwały modernizacyjnej. Planujemy wypłacenie ich łącznie poprzez wzrost wynagrodzenia zasadniczego i wysługi lat w przypadku pracowników cywilnych, a w przypadku funkcjonariuszy SCS poprzez wzrost dodatku za stopień służbowy. W obu przypadkach z wyrównaniem od 1 stycznia. Prowadzimy analizy, które mogą być podstawą do wnioskowania o uruchomienie kolejnego wieloletniego programu modernizacji KAS, w którym także byłaby możliwość zapewnienia kierunkowych podwyżek w celu podniesienia atrakcyjności zatrudnienia i pełnienia służby w KAS. Planując takie podwyżki, musimy zdiagnozować obszary wymagające odpowiedniej regulacji płacowej, w szczególności dla wysokiej klasy ekspertów.
Czy pracowników funkcjonariuszy czekają jakieś zmiany w organizacji pracy?
Planując organizację pracy w warunkach dużej zmienności, uwzględniamy zarówno możliwości, jakie dają przepisy prawa pracy, np. okresowo wydłużając czas pracy, jak i okresowe natężenie realizowanych zadań. Przykładowo ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła możliwość pełnienia służby przez naszych funkcjonariuszy w czasie przekraczającym przypisany ustawowo maksymalny tygodniowo wymiar czasu służby w zamian za rekompensatę pieniężną. Projekt zmiany kodeksu pracy z kolei przewiduje wprowadzenie pracy zdalnej jako rozwiązania stałego dla pracowników. Wdrożenie takiej regulacji będzie miało wpływ na organizację pracy również w KAS.
Chcę podkreślić, że istotną zmianą – nie zawsze widoczną na zewnątrz – jest postępująca digitalizacja pracy. Myślę tutaj nie tylko o systemach dostępnych dla podatnika, ale też o tych wewnętrznych wpływających na organizację pracy.
Jakie zmiany w organizacji są jeszcze przewidywane?
W Ministerstwie Finansów przygotowywana jest reforma systemu wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych. Celem zmian jest stworzenie otoczenia przyjaznego dla przedsiębiorców i usprawnienie procesów w samej KAS. Zostanie to osiągnięte m.in. dzięki ujednoliceniu i uproszczeniu procedur. Planujemy wyznaczenie jednego organu obsługującego wszystkie wiążące informacje, które teraz załatwiane są przez różne organy. Zakładamy powierzenie prowadzenia spraw dotyczących wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) oraz wiążących informacji akcyzowych (WIA) dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, który obecnie prowadzi sprawy w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS). Pracujemy też nad ujednoliceniem i uproszczeniem odmiennych procedur stosowanych przy wydawaniu WIS i WIA. Planowane jest także odmiejscowienie usług świadczonych na rzecz naszych klientów. Dzięki temu pewne podstawowe sprawy będzie można załatwić w dowolnym urzędzie skarbowym na terenie kraju – niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby. Te usługi to uzyskanie zaświadczenia, otrzymanie innych informacji o stanie rozliczeń oraz złożenie deklaracji. Mamy świadomość rosnącej mobilności naszych klientów i wychodzimy naprzeciw potrzebom z niej wynikającym.
Czy planowana jest dalsza elektronizacja obsługi podatników?
Tak, bo choć elektronizacja obsługi podatników wymaga często nie tylko zmian legislacyjnych, ale także przebudowy funkcjonujących rozwiązań, nie zamierzamy się zatrzymywać. Obecnie pracujemy nad tym, by w e-Urzędzie Skarbowym automatycznie wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz o dochodach w wersji skróconej i rozszerzonej. Planujemy udostępnić użytkownikom e-US: wniosek o stwierdzenie nadpłaty, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1), historię złożonych dokumentów za lata 2020–2022 oraz podgląd rozliczeń z urzędem skarbowym. Ponadto chcemy stworzyć w e-US konto dla organizacji, żeby nie tylko osoby fizyczne mogły korzystać z naszych usług. Umożliwimy naszym klientom wysyłanie i odbieranie korespondencji w serwisie. Planujemy też inne działania, które usprawnią pracę w urzędach skarbowych i podniosą poziom obsługi klientów.
Jakie?
Rozpoczęliśmy prace nad integracją Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z Centralnym Rejestrem Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników. Automatyzacja tego procesu usprawni aktualizację danych przedsiębiorców, m.in. rachunków bankowych. Przy spełnieniu wymaganych warunków dane te będą mogły być szybciej prezentowane w Wykazie Podatników VAT. Integracja wpłynie także na jakość danych, wyeliminuje błędy powstające przy ich manualnym wprowadzaniu.
Chcemy wprowadzić zmiany w aplikacji eSprawozdania Finansowe przez dodanie możliwości sporządzania większej liczby rodzajów sprawozdań finansowych oraz usprawnienie jej działania (zarówno pod względem technicznym, jak i ergonomii). W ramach projektu AUTO_ZWROT wdrożymy kolejny etap automatycznego badania zasadności zwrotów VAT i automatycznej realizacji tych zwrotów na rachunek bankowy podatnika – w przedziale kwotowym od 5001 zł do 10 tys. zł. Zmierzamy też do pełnej elektronizacji postępowań w sprawach wydawania wiążących informacji, o których mówiłam wcześniej.
Pracujemy również nad uruchomieniem nowych e-usług w ramach portalu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w obszarze celnym i akcyzowym, które pozwolą na elektronizację i usprawnienie procesu obsługi klienta KAS. Planujemy np. udostępnienie kolejnych usług w ramach modułu e-Decyzje, które umożliwią elektroniczną obsługę postępowań administracyjnych w obszarze cła, podatku akcyzowego i gier hazardowych, INTRASTAT. Ponadto nastąpi uruchomienie systemu Cyfrowa Granica we wszystkich lokalizacjach. To usługa zapewniająca sprawną obsługę klienta na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem.
Jakie korzyści z tego będą mieli pracownicy KAS i sami podatnicy?
Automatyzacja procesów i wdrażanie e-usług to wyższy poziom obsługi klientów i usprawnienie pracy w jednostkach KAS. Eliminacja czasochłonnych manualnych działań pozwala uwolnić zasoby, które można wykorzystać do realizacji innych zadań. Zakładamy, że przeniesienie większości usług do e-Urzędu Skarbowego spowoduje, że podatnicy coraz rzadziej będą musieli załatwiać swoje sprawy podczas wizyty w urzędzie. Zmniejszy się liczba wniosków o wydanie zaświadczenia, które dzisiaj wymagają „ręcznej” obsługi przez pracowników. Przyspieszymy obieg dokumentów i ograniczymy koszty związane z wysyłką korespondencji. Nasz klient otrzyma narzędzia, dzięki którym w prosty i szybki sposób załatwi sprawę, będzie miał dostęp do swojej korespondencji z urzędem oraz złożonych deklaracji. Korzyścią dla podatnika będzie również to, że zaświadczenia wydawane na wniosek złożony w e-US nie będą podlegały opłacie skarbowej. Podatnikom korzystającym z usługi Twój e-PIT zapewniamy łatwość i szybkość rozliczenia rocznego, a w razie konieczności również złożenie korekty zeznania.
Efektem e-usług wdrażanych na portalu PUESC jest zwiększenie wygody i skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych przez klientów KAS i działającej w jej ramach Służby Celno-Skarbowej. Zapewniamy przedsiębiorcom możliwość załatwiania spraw elektronicznie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności. Przekłada się to na usprawnienie i skrócenie procesu odprawy granicznej. Modernizacja PUESC zakłada zwiększenie efektywności KAS dzięki objęciu przetwarzaniem elektronicznym większej liczby danych o szerszym zakresie oraz komunikacji elektronicznej i automatyzacji wymiany informacji z naszymi partnerami.
Rozmawiała Agnieszka Pokojska