Zgodnie z art. 146da ustawy o VAT w przypadku towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. ma zastosowanie stawka VAT 0 proc. Chociaż z przepisów (w szczególności z par. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących) wprost to nie wynika, dopuszcza się korygowanie sprzedaży udokumentowanej paragonami wystawionymi z zawyżoną stawką VAT. Przy czym zdaniem organów podatkowych rozliczanie takich korekt przez podatnika jest możliwe tylko wówczas, gdy ma on możliwość jednoznacznie zidentyfikować nabywców towarów lub usług oraz zwrócić im nienależnie zapłacony zawyżony VAT (zob. interpretacje indywidualne: dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 listopada 2015 r., nr IPTPP1/4512-546/15-2/RG; dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lutego 2016 r., ILPP2/4512-1-902/15-3/JK; czy dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 września 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.461.2020.2.PRM).
Sądy administracyjne nie zgadzają się jednak z tym stanowiskiem. Uchylając interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe, sądy orzekają, że rozliczanie korekt paragonów w związku z zawyżeniem stawki VAT jest możliwe bez konieczności spełnienia wskazanych warunków (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 6 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Lu 187/16; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1753/16; czy wyrok WSA w Rzeszowie z 4 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Rz 263/20). Jednocześnie z orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że korekty takie powinny być rozliczane przez podatników na bieżąco. Tytułem przykładu wskazać można wyrok WSA w Bydgoszczy z 27 marca 2018 r. (sygn. akt I SA/Bd 28/18) czy wyrok NSA z 27 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 1753/16). W każdym z nich można przeczytać, że „jeśli chodzi o termin korekty sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej, w przypadku stosowania zawyżonej stawki VAT istnieją podstawy do uwzględnienia korekty w okresie, w którym nieprawidłowość zostanie udokumentowana i ujęta w ewidencji korekt”.