Przedsiębiorca prowadzący sklep spożywczy w lutym oraz marcu br. przez pomyłkę ewidencjonował za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż artykułów spożywczych ze stawką 5 proc., zamiast 0 proc. Czy obecnie podatnik może dokonać korekty stosowanej stawki VAT? Jeżeli tak, to w jaki sposób powinien takiej korekty dokonać?

Zgodnie z art. 146da ustawy o VAT w przypadku towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. ma zastosowanie stawka VAT 0 proc. Chociaż z przepisów (w szczególności z par. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących) wprost to nie wynika, dopuszcza się korygowanie sprzedaży udokumentowanej paragonami wystawionymi z zawyżoną stawką VAT. Przy czym zdaniem organów podatkowych rozliczanie takich korekt przez podatnika jest możliwe tylko wówczas, gdy ma on możliwość jednoznacznie zidentyfikować nabywców towarów lub usług oraz zwrócić im nienależnie zapłacony zawyżony VAT (zob. interpretacje indywidualne: dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 listopada 2015 r., nr IPTPP1/4512-546/15-2/RG; dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lutego 2016 r., ILPP2/4512-1-902/15-3/JK; czy dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 września 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.461.2020.2.PRM).
Sądy administracyjne nie zgadzają się jednak z tym stanowiskiem. Uchylając interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe, sądy orzekają, że rozliczanie korekt paragonów w związku z zawyżeniem stawki VAT jest możliwe bez konieczności spełnienia wskazanych warunków (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 6 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Lu 187/16; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1753/16; czy wyrok WSA w Rzeszowie z 4 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Rz 263/20). Jednocześnie z orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że korekty takie powinny być rozliczane przez podatników na bieżąco. Tytułem przykładu wskazać można wyrok WSA w Bydgoszczy z 27 marca 2018 r. (sygn. akt I SA/Bd 28/18) czy wyrok NSA z 27 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 1753/16). W każdym z nich można przeczytać, że „jeśli chodzi o termin korekty sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej, w przypadku stosowania zawyżonej stawki VAT istnieją podstawy do uwzględnienia korekty w okresie, w którym nieprawidłowość zostanie udokumentowana i ujęta w ewidencji korekt”.
A zatem w celu dokonania korekty stosowanej stawki VAT podatnik, o którym mowa w pytaniu, musi przyjąć stanowisko reprezentowane przez sądy administracyjne. Wprawdzie będzie to się wiązało z pewnym ryzykiem sporu z organami podatkowymi, lecz spór ten – gdyby do niego doszło – niemal na pewno zostałby rozstrzygnięty przez sądy administracyjne na korzyść przedsiębiorcy. Podatnik powinien dokonać korekty poprzez uwzględnienie stosownych zapisów w ewidencji korekt (dotyczącej sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących) i dokonanie zapisów korygujących w ramach bieżącego pliku JPK_VAT, tj. w ramach pliku JPK_V7M (zakładając, że podatnik rozlicza VAT za okresy miesięczne) za miesiąc wykazania takiej korekty w ewidencji korekt.
Podstawa prawna
par. 3 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1625)
art. 29a, art. 111, art. 146da, załącznik nr 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 196)sprawie kas rejestrujących (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1625)