Podatnik wystawił 21 marca 2022 r. fakturę korygującą do faktury (wystawionej 15 lutego 2022 r.) dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przyczyną korekty był zwrot towaru przez klienta. Kiedy podatnik powinien ująć tę fakturę korygującą do VAT i jaki kurs przeliczeniowy powinien zastosować?
Jak stanowi art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem (w tym w związku ze zwrotem towarów), dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Przy czym z art. 29a ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że warunku posiadania dokumentacji nie stosuje się m.in. w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej: WDT). Powoduje to, że faktury korygujące zmniejszające dotyczące WDT sprzedawcy powinni co do zasady rozliczać w okresie rozliczeniowym ich wystawienia.