Przedsiębiorczyni (zarejestrowana jako podatnik VAT czynny) oddała na okres dwóch lat, od 1 kwietnia 2022 r., na podstawie umowy użyczenia synowi (również prowadzącemu działalność gospodarczą i zarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny) nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym. Umowy z dostawcami mediów (prąd, gaz, woda/odbiór ścieków) zostały podpisane przez biorącego w użyczenie, tj. syna. Oddanie tej nieruchomości do używania na podstawie umowy użyczenia wynika z pobudek osobistych, nie jest związane z żadną relacją gospodarczą pomiędzy firmami matki i syna. Przedsiębiorczyni nabyła nieruchomość w grudniu 2014 r. od firmy X. Dostawa ta korzystała ze zwolnienia z VAT, przy nabyciu nie wystąpił zatem podatek naliczony. Budynek został oddany do używania przez przedsiębiorczynię w grudniu 2014 r. i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jego wartość początkowa wyniosła 600 tys. zł. Matka amortyzuje budynek metodą liniową z zastosowaniem 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej, a odpisy amortyzacyjne są dokonywane za okresy miesięczne. Od momentu nabycia na budynek nie były ponoszone żadne nakłady o charakterze ulepszeniowym. W grudniu 2014 r. do środków trwałych firmy przedsiębiorczyni został wprowadzony także grunt, na którym jest posadowiony budynek, lecz nie podlega on amortyzacji. Wartość początkowa gruntu wynosi 124 tys. zł. Zarówno matka, jak i jej syn rozliczają się z podatku dochodowego na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Oboje rozliczają VAT oraz zaliczki na PIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak powinni oni rozliczyć tę umowę użyczenia na gruncie VAT i PIT?
VAT