Stały Komitet Rady Ministrów nie zgodził się, aby urzędy miały 10 lat na wydanie decyzji wymiarowej w sprawie nieujawnionych dochodów. Takie rozwiązanie zawierał projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Finansów, który był rozpatrywany na ubiegłotygodniowym posiedzeniu komitetu.
Ta decyzja oznacza, że urząd skarbowy nie będzie mógł już po pięciu latach wydać decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu nieujawnionych dochodów. Komitet uwzględnił tym samym uwagi Ministerstwa Gospodarki dotyczące przedawnienia.
Nie rozstrzygnął natomiast kwestii dotyczącej projektowanego art. 25 g ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z nim ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów nieopodatkowanych ma spoczywać na podatniku.
Resort gospodarki twierdzi, że taka regulacja jest niedopuszczalna i sprzeczna z fundamentalną zasadą prowadzenia postępowania podatkowego i że ciężar dowodu powinien spoczywać na organie prowadzącym postępowanie. Resort gospodarki zaproponował więc wykreślenie art. 25 g ust. 1 i uregulowanie kwestii ciężaru dowodu w ordynacji podatkowej. Przy uwzględnieniu – jak podkreślał – zasady in dubio pro trybutario, czyli nakazu rozstrzygania wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść podatnika.
Jako alternatywę Ministerstwo Gospodarki proponowało, by jednoznacznie przerzucić ciężar dowodu na urząd i wprowadzić zasadę współdziałania podatnika z organem.
Z uwagami MG nie zgodził się jednak resort finansów.
Z nieoficjalnych informacji DGP wynika, że po posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów resort finansów podjął prace nad wersją kompromisową.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz ustawy – Ordynacja podatkowa trafi na posiedzenie rządu