Od 1 stycznia br. nie ma już co do tego wątpliwości, bo przepisy się zmieniły (art. 21 ust. 30a ustawy o PIT).
Nadal jednak toczą się spory o stan prawny sprzed 2022 r. Teraz, po wydaniu przez ministra interpretacji ogólnej (sygn. DD2.8202.5.2020), podatnicy zyskali więc dodatkowy argument przemawiający na ich korzyść.
O co te spory
Reklama
Zasadą jest – przypomnijmy – że PIT nie muszą płacić osoby, które sprzedały mieszkanie, dom lub działkę po pięciu latach od jej zakupu. Jeśli zrobią to wcześniej, to mogą nie zapłacić podatku tylko pod warunkiem, że w ciągu trzech lat przeznaczą pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Wskazuje je art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.
Jednym z nich jest spłata „kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia”.

Reklama
Od lat trwały spory, czy pieniądze ze sprzedaży dotychczasowej nieruchomości można przeznaczyć tylko na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowego lokalu, czy może być to również kredyt zaciągnięty na zakup poprzedniego (zbywanego) mieszkania lub domu.
Jak jest teraz
Obecnie nie ma już wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 30a ustawy o PIT, wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe obejmują także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe, w tym także gdy odpowiadają one równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia.
Co przed 2022 r.
W odpowiedzi na interpelację (nr 28692) z 21 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów samo wskazało, że zmiana wprowadzona przez Polski Ład ma charakter doprecyzowujący. Podatnicy spodziewali się więc, że organy podatkowe będą korzystnie interpretować przepisy również w odniesieniu do stanu prawnego sprzed 2022 r.
Tak się jednak nie stało. Jeszcze w ubiegłym tygodniu czytelnicy DGP informowali nas, że według urzędów skarbowych tegoroczna zmiana ma zastosowanie wyłącznie do spłat dokonanych od 1 stycznia 2022 r.
„Jestem w trakcie czynności sprawdzającej i urząd skarbowy nie zgadza się z tym, że art. 21 ust. 30a ustawy o PIT jest tylko doprecyzowaniem niejasnych przepisów. Uważa, że przed 2022 r. było inaczej” – napisała do nas czytelniczka.
Minister korzystnie
Problem rozwiązuje dopiero interpretacja ogólna. Minister finansów potwierdził w niej, że do 31 grudnia 2021 r. wydatek na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe, w tym kredytu konsolidacyjnego i refinansowego, oraz odsetek od niego, był również wydatkiem na własne cele mieszkaniowe.
Powołał się przy tym na wyroki WSA w Warszawie z 29 czerwca 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 2009/19 i III SA/Wa 2010/19), z 4 marca 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 1162/19) i z 7 lutego 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 469/19). Zwracaliśmy na nie uwagę w DGP już rok temu, w artykule „Jest szansa na ulgę podatkową przy spłacie starego kredytu” (DGP nr 94/2021).
Minister przyznał, że orzecznictwo nie jest w tej kwestii jednolite, czego przykładem są wyroki NSA: z 1 września 2021 r. (sygn. akt II FSK 598/21), z 17 czerwca 2020 r. (sygn. akt II FSK 620/20), z 13 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 632/16), z 7 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 82/15), z 8 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2563/13). W tych wyrokach NSA uznał, że uwzględnienie spłaty takich kredytów oznaczałoby podwójne obniżenie ciężaru podatkowego. W pierwszej kolejności bowiem wydatki te są traktowane jako koszty uzyskania przychodu, a dodatkowo jeszcze uprawniałyby do zwolnienia z PIT dochodu ze sprzedaży.
W interpretacji ogólnej minister wyjaśnił jednak, że już od 2009 r. taka była intencja – by spłata starego kredytu zaciągniętego przez właściciela na zbywane mieszkanie była uznawana za wydatek na własne cele mieszkaniowe. Teraz postanowił wydać w tej sprawie interpretację ogólną, aby ujednolicić praktykę organów podatkowych.
– Organy podatkowe powinny interpretować przepisy w taki sposób, jak wyłożył to minister finansów w interpretacji ogólnej. Celem interpretacji ogólnej jest bowiem zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez wszystkie organy podatkowe – przypomina Jarosław Józefowski, radca prawny w Enodo Advisors.
Również Gerard Dźwigała, radca prawny i partner w kancelarii Dźwigała, Ratajczak i Wspólnicy, jest zdania, że zarówno nowelizacja ustawy o PIT , jak i interpretacja ogólna zwiększają szansę podatników na to, by przekonać organ do zmiany stanowiska.
Kiedy PIT
Jeśli od nabycia nieruchomości do jej sprzedaży minęło:
■ co najmniej pięć lat – nie ma PIT od dochodu ze sprzedaży;
■ mniej niż pięć lat – jest PIT od dochodu ze sprzedaży, chyba że podatnik w ciągu trzech lat wyda pieniądze na własne cele mieszkaniowe (ulga mieszkaniowa).
Interpretacja ogólna MF z 1 kwietnia 2022 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym MF 8 kwietnia br. (sygn. DD2.8202.5.2020)