Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Dominika Pawlak, junior associate w Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
W spółce doszło do zmian kadrowych, w wyniku czego – wbrew wymaganiom wynikającym z art. 31 ordynacji podatkowej – od kilku miesięcy nie została wyznaczona osoba, do której obowiązków należałoby obliczanie i opłacanie podatków. Jak w takiej sytuacji prawidłowo wyznaczyć taką osobę odpowiedzialną, aby wypełnić wszystkie obowiązki z przywołanego przepisu?
Zgodnie z art. 31 ordynacji podatkowej osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.