Do Sejmu wpłynął właśnie gorący jeszcze rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową (druk 2138, dalej również jako Projekt).

Mateusz Wawrzaszek, Taxeo Komorniczak i Wspólnicy

Na mocy Projektu zaproponowane zostały długo wyczekiwane zmiany w art. 31z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm., dalej również jako ustawa Covidowa), a dotyczące kolejnego wydłużenia terminów dotyczących cen transferowych. Zgodnie z projektowanym rozszerzonym brzmieniem ww. przepisu, nastąpi:

  • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT) oraz odpowiednio art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT):
  • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • wydłużeniu terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o CIT oraz odpowiednio w art. 23y ust. 1 ustawy o PIT:
  • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Podobne rozwiązania przewidziane na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 przewidziane były w ustawie Covidowej również w latach ubiegłych.

Co więcej w projekcie proponowany jest przepis końcowy, który przewiduje wejście w życie zmian w zakresie przedłużenia terminów cen transferowych z dniem ogłoszenia ustawy, jednak z mocą odpowiednio od dnia 31 grudnia 2021 r. Wprowadzenie tych zmian z mocą wsteczną umożliwi przedłużenie terminów na złożenie informacji TPR oraz oświadczenia o cenach transferowych, które upłynęły w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy.