Dokument ten można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Wynika z niego, że w pierwszej kolejności, sporządzając sprawozdanie za 2021 r., należy zbadać, czy nadal aktualne jest założenie kontynuacji działalności. To, czy firma będzie kontynuowała działalność, wpływa bowiem na sposób wyceny aktywów. Jeżeli nie można przyjąć założenia kontynuacji, to aktywa wycenia się „po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości” (art. 29 ust. 1 ustawy o rachunkowości).
Brak korekty