Z początkiem 2015 r. wejdzie w życie nowy system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania przez pracowników pojazdu służbowego do celów prywatnych. Wprowadza oczekiwane przez przedsiębiorców ryczałtowe opodatkowanie świadczenia.

W dniu 7 listopada 2014 r. prezydent podpisał ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z którą wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ustalona została na 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm - co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, natomiast 400 zł dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm - czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku.

Jeśli samochód służbowy będzie wykorzystywany do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, to wartość świadczenia będzie ustalana za każdy dzień wykorzystania pojazdu (1/30 kwoty miesięcznej). W momencie, kiedy świadczenie takie jest częściowo odpłatne, to za przychód uznawana będzie różnica między wartością ustawową a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. W efekcie zmian przewidzianych w ustawie, pojawi się obciążenie wynikające z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100-150 zł.

- Oszczędności w obszarze podatku PIT można będzie osiągnąć dzięki wyraźnemu uregulowaniu w polityce samochodowej zakresu użytku prywatnego aut firmowych. Należy pamiętać, aby zapisy regulaminu odzwierciedlały rzeczywistość, a więc trzeba będzie wziąć pod uwagę sezonowość takiego użytkowania aut przez pracowników – twierdzi ekspert EY, Marek Jarocki.

System obecnie obowiązujący ze względu na duże niejasności prowadził do konfliktów, które kończyły się w sądach administracyjnych. Przedsiębiorca oraz użytkownik samochodu służbowego byli karani za nie opodatkowanie lub nie doszacowanie wartości nieodpłatnego świadczenia, przez co powszechną praktyką było ukrywanie używania samochodu służbowego do celów innych niż służbowe.

W uzasadnieniu do projektu ustawy Ministerstwo Finansów zaznacza, że obecnie istniejące zasady ustalania tego świadczenia były nieprecyzyjne i prowadziły do problemów w prawidłowym określeniu skutków podatkowych. Przyjmuje się, że wartość świadczenia, jakie otrzymuje pracownik z tytułu użytkowania samochodu do celów prywatnych ustala się na podstawie kosztu wynajmu takiego pojazdu w wypożyczalni samochodów i ta wartość powinna stanowić podstawę opodatkowania.

Jak podkreśla Ministerstwo, uproszczone zasady rozliczania podatku eliminują ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe przyjętej wysokości tego rodzaju przychodu oraz powinny przyczynić się do częstszego wykazywania tych czynności. Oszczędności będzie można osiągnąć m.in. w obszarze składek na ZUS. Możliwe będzie bowiem uniknięcie składek, jeśli odpowiednio skonstruowana zostanie polityka samochodowa, nawet pomimo to, że ryczałt ma co do zasady podlegać oskładkowaniu. Polityka powinna składać się z regulaminu korzystania z samochodów oraz umowy powierzenia mienia pracownikowi.

Proponowane zasady rozliczeń obowiązywać będą jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Poza regulacją pozostały m.in. często występujące w praktyce umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy kontrakty menedżerskie.

Podstawa prawna

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa została podpisana przez prezydenta Komorowskiego 24 listopada br. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Kacper Marcinkowski