Przed ustaleniem wysokości podatku od nieruchomości lokalny fiskus musi wyjaśnić przyczynę niezgodności między informacjami zawartymi w ewidencji gruntów i budynków a tymi z księgi wieczystej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o podatniczkę, której wójt gminy wydał decyzję w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego, opierając się wyłącznie na danych z ewidencji gruntów i budynków. Kobieta odwołała się, twierdząc, że nie odpowiadają one stanowi faktycznemu. Zarzuciła wójtowi, że nie przeanalizował informacji zawartych w księdze wieczystej dla nieruchomości, które przeczyły danym z ewidencji gruntów i budynków.
Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wójta. Przywołało art. 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990), zgodnie z którym podstawą wymiaru podatków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Organy podatkowe muszą więc respektować te dane, nawet gdy istnieją ewentualne różnice między ewidencją a stanem faktycznym – uznało SKO.
Zgodził się z tym WSA w Rzeszowie. Orzekł, że dopóki dane z ewidencji gruntów i budynków nie zostaną w stosownym trybie zmienione, dopóty organ podatkowy musi uwzględniać je przy ustalaniu wysokości podatku. Sąd nawiązał tu do podobnych wyroków NSA z 13 stycznia 2010 r. (sygn. akt II FSK 1243/08), WSA w Poznaniu z 21 stycznia 2010 r. (sygn. akt III SA/Po 363/09) i WSA w Lublinie z 27 stycznia 2010 r. (sygn. akt I SA/Lu 684/09).
NSA uchylił jednak wyrok rzeszowskiego sądu. Orzekł, że przed wydaniem decyzji wymiarowej organ podatkowy musi zbadać przyczynę niezgodności pomiędzy danymi z ewidencji gruntów i budynków a informacjami z księgi wieczystej.
– Skoro te ostatnie potwierdzają argumentację podatniczki, zobowiązanie podatkowe nie może być nakładane bezrefleksyjnie, i to nawet mimo brzmienia art. 21 prawa geodezyjnego i kartograficznego – stwierdził w uzasadnieniu sędzia Sławomir Presnarowicz. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 10 marca 2022 r., sygn. akt III FSK 391/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia