Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych współpracuje tylko z jednym kontrahentem. Od 1 maja 2022 r. kontrahent ten zamierza zatrudnić podatnika na podstawie umowy o pracę. W związku z tym z końcem kwietnia 2022 r. podatnik zamierza zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą. Zakres czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę odpowiadać będzie czynnościom wykonywanym obecnie w ramach działalności gospodarczej. Czy w tej sytuacji podatnik zachowa prawo do opodatkowania ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej osiągniętych do końca kwietnia 2022 r.?

Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Sytuacje, w których podatnik nie ma prawa korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zostały wskazane w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jedno z tych wyłączeń ma zastosowanie, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W przypadkach takich podatnik traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach (zob. art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).
Należy jednak zwrócić uwagę, że z przytoczonego przepisu wynika, iż przesłanką wyłączenia prawa do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu jest uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów albo ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Jest to sytuacja odmienna od omawianej, gdzie podatnik uzyskuje przychody ze świadczenia usług na rzecz swojego przyszłego pracodawcy. W związku z tym uważam, że na skutek zawarcia wskazanej umowy o pracę podatnik nie utraci prawa do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu w stosunku do przychodów z działalności gospodarczej, które uzyska do końca kwietnia 2022 r.
Podstawa prawna
art. 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)