Jeśli Ukrainiec dostaje na terenie naszego kraju darowiznę od Polaka, to zasadniczo w grę wchodzą przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie przysługuje tylko do pewnego limitu, po jego przekroczeniu trzeba zapłacić daninę.

Z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że opodatkowane jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski.
Z tym przepisem współgra art. 3 pkt 1 ustawy. Wynika z niego, że nie ma podatku od darowizny lub spadku w Polsce, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski.
Skutki dla obdarowanego
Słowem, darowizny przekazywane przez Polaków Ukraińcom, zarówno gdy ci ostatni przebywają na terenie Polski, jak i gdy są w swoim kraju, są opodatkowane w Polsce. Obowiązek zapłaty ciąży na obdarowanym.
W praktyce funkcjonuje jednak także zwolnienie z daniny. Jeżeli mówimy o osobach niespokrewnionych, to darowizna nie jest objęta podatkiem od spadków i darowizn do kwoty 4902 zł. Limit dotyczy przekazań w okresie pięciu lat. Zatem Ukraińcy, którzy otrzymają rzeczy o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej lub pieniądze do tej wysokości, nie muszą płacić podatku od spadków i darowizn. Jeśli przekazana będzie wyższa kwota, to podatek trzeba będzie zapłacić.
Jak obliczyć daninę i ile ona wyniesie, określa art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Korzyść dla darczyńcy
Z kolei przekazujący darowizny mogą odliczyć od swojego dochodu darowizny przekazane na cele wskazane w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Przepis ten wymienia m.in. darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, w tym także pomagającym Ukraińcom. Przekazana kwota nie może przekroczyć łącznie 6 proc. dochodu podatnika PIT w danym roku (w ustawie o CIT odliczenie jest większe i wynosi 10 proc. dochodu).
Trzeba pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu darowizn zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 26 ust. 7 ustawy o PIT. W przypadku pieniędzy niezbędny jest przelew na konto w banku lub inny rachunek płatniczy obdarowanego. W przypadku darowizn innych niż pieniężna trzeba mieć dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Artykuł 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT przewiduje też odliczenie dla krwiodawców. Odliczyć od dochodu można 130 zł za każdy litr pobranej krwi lub 200 zł za każdy litr osocza. Ulga ta obejmuje tylko honorowych dawców, którzy oddali krew nieodpłatnie. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 l krwi, a kobieta 1,8 l. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów.