Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, miały w zeznaniach sporządzonych przez skarbówkę za 2021 r. wykazaną zawyżoną kwotę podatku do zwrotu

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP zapewniło, że rozliczenia tych osób zostały już poprawione i dane są prawidłowo prezentowane.
Potwierdza to Maja Karwowska, starszy konsultant w dziale doradztwa prawnopodatkowego PwC. Wyjaśnia, że informacje o „aktualizacji” rozliczenia pojawiają się zaraz po zalogowaniu.
Co w przypadku zeznań zaakceptowanych już przez młodych podatników (mimo że co do zasady nie mają oni obowiązku takiej akceptacji; wypełnione przez fiskusa zeznanie będzie uznane za złożone w ustawowym terminie)?
Resort wyjaśnia, że w takiej sytuacji urzędy skarbowe zweryfikują je i sporządzą korekty z urzędu. – W wyjątkowych przypadkach może być potrzebne złożenie korekty przez podatnika – napisało MF w odpowiedzi na nasze pytanie.
Trzeba sprawdzić
Nie można wykluczyć, że podobny problem napotkają inni podatnicy, którzy chcą skorzystać z ustawowych zwolnień. Dlatego, jak podkreśla Maja Karwowska, warto samodzielnie porównać kwoty, które wyliczył system Twój e-PIT, z tymi, które zostały wykazane w informacji PIT-11 wystawionej przez pracodawcę.
Ale nawet jeżeli podatnik tego nie zrobi, a potem jego zeznanie okaże się błędne, to i tak nie będzie ponosił za to odpowiedzialności. Natomiast będzie musiał oddać fiskusowi zawyżony zwrot, który otrzymał z urzędu skarbowego.
Od tej kwoty nie będą natomiast naliczane odsetki za zwłokę. Wynika to wprost z art. 45ce ust. 2 ustawy o PIT. Zgodnie z nim od zaległości związanych z korektą zeznania, spowodowaną błędem lub oczywistą pomyłką z winy organu podatkowego, „nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu”.
Odsetek od zaległości nie będzie również, gdy podatnik sam zorientuje się, że skarbówka popełniła błąd, i skoryguje swoje zeznanie, nie czekając na korektę przez organ podatkowy. W takim wypadku odsetek za zwłokę nie ma za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.
Ulga dla młodych
Błędy w zeznaniach, jakie pojawiły się w usłudze Twój e-PIT, dotyczyły osób, które w ubiegłym roku nie ukończyły 26. roku życia i korzystają z tzw. ulgi dla młodych.
Chodzi o zwolnienie z podatku przychodów do wysokości 85 528 zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.
Zwolnienie to dotyczy przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, umów zlecenia, praktyk absolwenckich, stażu uczniowskiego oraz stosunku służbowego.
Błąd w rozliczeniu
Logując się od 15 lutego br. do usługi Twój e-PIT, osoby te mogły się zdziwić, jak bardzo duży przysługuje im zwrot podatku za 2021 r.
Przyczynę tego błędu tłumaczy Przemysław Szot, starszy konsultant w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. – Usługa Twój e-PIT automatycznie zaliczała do odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne obliczone od przychodów wolnych od podatku i przychodów opodatkowanych. To jest oczywistym błędem po stronie fiskusa – mówi ekspert.
Przypomina, że składki na ubezpieczenia społeczne i składka zdrowotna nie podlegają odliczeniu (odpowiednio – od dochodu i od podatku), gdy są naliczone od przychodów zwolnionych z podatku. Tak wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy o PIT oraz obowiązującego jeszcze w 2021 r. art. 27b ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Potwierdza to również treść objaśnień podatkowych w sprawie ulgi dla młodych, które minister finansów wydał 14 kwietnia 2020 r.
W ubiegłym tygodniu usługa Twój e-PIT nie zadziałała jednak zgodnie z przepisami, przez co automatycznie zostały odliczone wszystkie zapłacone przez podatnika składki, co z kolei przełożyło się na zawyżenie kwoty zwrotów podatku.
Umowy o dzieło
Zdaniem Przemysława Szota podobny problem mógł wystąpić w sytuacji, gdy podatnik uzyskiwał przychody zwolnione na podstawie ulgi dla młodych oraz wykonał w trakcie roku np. umowę o dzieło, która nie jest objęta tą preferencją. W tym przypadku, nawet jeżeli podatnik nie przekroczył limitu ulgi dla młodych, program mógł mu odliczać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od opodatkowanego dochodu z tytułu umowy o dzieło (mimo że samo dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń).
Odpowiedź MF na pytanie DGP
W udostępnionych zeznaniach mogły się pojawić przypadki, w których składki społeczne i zdrowotne mogły być nieprawidłowo prezentowane. Takie zeznania zostały już poprawione i dane są prawidłowo prezentowane. W przypadku zeznań już złożonych – urzędy skarbowe dokonają weryfikacji i sporządzą korekty z urzędu. W wyjątkowych przypadkach może być potrzebne złożenie korekty przez podatnika.